simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܢ̇ܛܪܝܢܢ . ܡܟܝܠ ܟܠ ܓܒܪܐ ܕܒܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܐ
SynOr ܗ̇ܘ ܕܡܛ̇ܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܛܝܒܘ ܕܢܝܬܪ ܒܕܚܠܘܗܝ̈
SynOr ܣܒܪܬܗ ܢܚܘܢ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܢ
SynOr ܆ ܛܒܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܐ ܫܐܠܬ ܡܢܢ
SynOr ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܕܡܫܪܪܐ ܡܢ ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ . ܕܝܬܝܪ
SynOr . ܪܡ ܡܢ ܟܠ . ܐܚܝܕ ܟܠ
SynOr ܠܣܝܡ ܐܝܕܐ ܀ ܟܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܗܘܐ ܡܢ
SynOr ܒܟܠ . ܡܟܝܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܩܬܘܠܝܩܐ
SynOr ܒܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܥܡ ܟܠ ܛܟܣܝܢ̈ ܘܡܘܫܚܢ̈ ܕܒܗ̇
SynOr ܥܕܡܐ ܕܗܡ̇ܪ ܘܡܫܡܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܟܬܒܐ ܗܢܐ
SynOr . ܕܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܕܗܘܝ̈ ܘܕܗܘܝܢ̈ ܠــܐ
SynOr ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܥܒܘܕܐ
SynOr . ܘܠܡܫܢܝܘ ܠܕܘܟ ܟܠ ܟܡܐ ܕܒܥܘܡܪܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ
SynOr ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ . ܟܠ ܟܪ ܕܨܒܐ ܢܗܘܐ
SynOr ܆ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ : ܝܠܝܕ ܒܐܠܗܘܬܗ
SynOr ܕܐܒܐ . ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܐ ܆
SynOr ܕܬܗܘܐ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܕܒܟܢܘܫܝܗܘܢ ܟܠ ܚܪܝܢܝܢ̈ ܘܥܕܠܝܝܢ̈ ܢܬܒܛܠܘܢ
SynOr ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܕܢܗܘܐ ܩ̇ܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
SynOr ܕܡܫܝܚܐ ܕܫܠܝܛܐ ܥܠ ܟܠ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ
SynOr ܫܦܝܐ ܕܡܚܪܪ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܘ ܆ ܠܬܫܡܫܬܐ