simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܪܒܐ ܥܠ ܟܠ ܨܒܘ ܕܗܘܝܐ ܒܝܢܬܗܘܢ
SynOr ܥܠܬܐ . ܥܠܬ ܟܠ ܥܡ ܐܒܐ ܘܐܒܪܐ
SynOr ܥܠܬܐ . ܥܠܬ ܟܠ ܥܡ ܐܒܐ ܕܒܥܠܕܘܗܝ̈
SynOr ܒܪܝܢ̈ : ܥܠܬ ܟܠ . ܫܘܪܝܐ ܠܝܬ
SynOr ܒܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܥܡ ܟܠ ܛܟܣܝܢ̈ ܘܡܘܫܚܢ̈ ܕܒܗ̇
SynOr ܦܘܪܥܢܐ ܛܒܐ ܥܡ ܟܠ ܕܫܡܫܘ ܫܦܝܪ ܘܡܫܟܚܝܢ
SynOr ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܕܢܗܘܐ ܩ̇ܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
SynOr ܡܕܡ ܠܐ ܩ̇ܢܝܢܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܚܝܕܝܢܢ .
SynOr ܆ ܕܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܕܥܡܝܕ ܘܡܢ ܩܕܡ
SynOr ܕܥܡܝܕ ܘܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܕܡܟܗܢ ܡܣܬܪܗܒ ܘܡܬܝܐܒ
SynOr ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܩܕܡ ܟܠ ܘܝܗܘܒܐ ܕܚܟܡܬܐ̈ :
SynOr ܟܕ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܢ̇ܛܪܝܢ ܚܢܢ
SynOr ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܗ̇ܘܐ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܢܐܡܪ
SynOr ܡܢ ܐܢܫܐ̈ ܫܪܝܪܐ ܟܠ ܝܘܡ ܟܕ ܒܐܘܪܚܐ