simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܚܛܦ ܪܫܢܘܬܐ ܠܢܦܫܗ . ܘܐܦ ܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܟܠ ܘܫܝܠܐ ܘܣܡܘ ܠܗܘܢ ܒܚܘܨܦܐ ܝܡܝܢܐ ܣܦܝܩܬܐ . . . .
SynOr ܠܡ ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ . ܘܒܠܥܕܘܗܝ̈ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܗܘܬ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܟܠ ܕܡܠܬܐ . ܥܠ ܪܒܘܬ ܚܝܠܗ ܕܝܢ ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܗ̇ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ .
SynOr ܟܪ ܕܨܒܐ ܢܗܘܐ ܥܡ̇ܪ . ܘܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܢܫܬܠܛ ܠܡܣܡ ܟܠ ܣܛܪ ܡܢ ܥܒ̇ܕܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ .
SynOr ܥܕܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܘ ܕܝܪܬܐ̈ ܕܡܬܒܢܝܢ̈ ܒܟܠ ܩܪܐ ܘܡܕܝܢܐ ܟܠ ܘܦܘܩܕܢܗ ܢܪܡܘܢ ܐܝܕܐ ܒܒܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܐܘ ܕܕܝܪܐ .
SynOr ܓܒܪܐ ܡܫܡܫܢܐ ܕܒܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܟܪܗ ܠܐ ܟܪܝܗ ܆ ܟܠ ܫܠܝܛ ܕܢܦܩܘܕ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ ܀ ܘܐܦ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܗܟܢܐ .
SynOr ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܝܢ ܘܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܕܐܬܥܒܕܘ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܘܠܝܬܐ ܟܠܝܢ ܢܬܢܛܪܘܢ ܟܠܝܢܗܘܢ ܘܐܦ ܗܫܐ .
SynOr ܕܝܢ ܕܒܗܕܐ ܟܕܢ ܢܦܫܗ : ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ : ܘܒܗ̇ ܟܠ ܣܡܝܟܝܢ ܘܒܗ̇ ܠܐ ܡܫܬܪܪܝܢ : [ܚܠܫܝܢ] ܐܢܘܢ ܘܬܚܘܒܝܢ .
SynOr ܓܝܪ ܕܒܪܚܡܬ ܝܘܠܦܢܐ ܐܬܥܢܝ ܪܥܝܢܐܝܬ ܘܠܐ ܡܫܟܐܝܬ ܟܠ ܕܚܘܒܗ ܐܫܬܠܗܒܘ ܟܠ ܕܬܪܝܨ ܘܬܩܢ ܝܘܠܦܢܐ ܘܛܢ ܘܠܐ ܚܪܡܢ .
SynOr ܩܕܡܝܐ ܕܐܬ̇ܐ ܆ ܡܩܒܠ ܘܚ̇ܬܡ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܒܟܬܒܬ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܒܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܒܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܦ ܗܢܘܢ ܡܩܒܠܝܢ .
SynOr ܐܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢ̇ܘ ܐܦ ܠܗ ܬܗܘܐ ܝܕܝܥܐ ܕܒܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܟܠܝܐ ܟܠ ܘܡܒܣܐ ܘܠܐ ܡܬܪܨ ܣܟܠܘܬܗ : ܐܠܐ ܡܓܪ ܒܗ̇ ܠܐ ܡܬܪܓܫܢܐܝܬ .
SynOr ܥܕܬܐ ܘܡܕܝܢܐ : ܐܟܘܬܗ̇ ܢܦܠܓܘܢ ܒܗ̇ ܐܢܫܐ̈ ܫܒܐ̈ ܀ ܘܥܠ ܟܠ ܢܬܬܪܣܘܢ . ܘܡܫܟܒܗܘܢ ܒܝܬ ܕܝܩܘܢܝܘܢ ܕܥܕܬܐ ܢܗܘܐ .
SynOr ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܛܒܐ ܒܨܒܝܢܐ ܡܛܝܒܐ ܗ̇ܘܐ ܆ ܢܛܝܪ ܟܠ ܐܦ ܡܪܢ ܦܩܕ : ܕܐܝܠܝܢ ܕܣܒܪܬܗ ܡܟܪܙܝܢ ܡܢ ܣܒܪܬܗ ܢܚܘܢ .
SynOr ܡ̇ܢ ܕܟܐ̇ܡ ܥܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܗܘ ܠܐ ܢܩܕܐ ܘܠܒܢܝܐ̈ ܟܠ ܡܢ ܟܠ ܝܪܬܘܬܐ ܕܦܪܫܘ ܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ .
SynOr ܟܗܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܡܣܒܐ ܕܫܘܚܕܐ ܡܬܬܨܝܕ ܕܢ̇ܦܠ ܘܡܬܚܝܒ ܆ ܟܠ ܀ ܘܒܕܓܘܢ ܙܕܩܬ ܣܘܢܗܕܘܣ : ܕܡܟــܝــܠ ܘܠــܗܠ 124
SynOr ܠܒܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܆ ܘܠܡܩܡ ܒܗܝܟܠܐ ܡܫܝܚܝܐ ܐܝܟ ܟܠ . ܫܠܡܐ ܥܡܟܘܢ . ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܦܩܕܐ ܠܡܕܟܝܘ ܘܠܡܡܪܩ 174
SynOr ܡ̇ܢ ܕܒܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܟܠ ܠܓܡܪ ܒܚܫܡܝܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܒܝܬ ܒܟܐ̈ ܘܠܐ ܒܚܢܘܬܐ̈ :
SynOr ܐܡܬܝ ܕܦܛܪܝܪܟܝܣ ܢܫܕܪ ܘܢܒܥܐ ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܟܠ ܗܕܡܐ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ ܐܬܝܕܥ ܕܗܟܢܐ ܡܛܟܣܢ̈ ܘܣܝܡܢ̈ :
SynOr ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܗܘܐ ܡܢ ܚܕ ܘܡܢ ܬܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܝܢ̈ : ܢܬܒܛܠ ܟܠ ܕܒܗ ܙ̇ܕܩ ܠܗܘ̇ܢ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܢܐܬܘܢ ܠܣܝܡ ܐܝܕܐ ܀
SynOr ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܬܪܗ ܘܡܕܝܢܬܗ ܫܠܝܛ ܕܢܥܒܕ ܩܫܝܫܐ̈ ܟܠ ܢܥܒܕ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ ܒܡܠܟܐ ܕܚܘܒܐ ܆ ܘܠܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܩܛܝܪܐ ܀
SynOr ܐܘܣܝܣ̈ ܕܥܕܬܐ ܘܦܘܪܢܣܐ ܕܢܦܩܬܗ̇̈ ܘܢܛܘܪܬܐ ܟܠ ܗܟܢ : ܕܠܐ ܢܪܗܛ ܥܠܘܗܝ ܨܘܚܝܬܐ ܕܡܢ ܦܘܡܐ̈ ܠܐ ܙܗܝܪܐ̈ ܀