simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit Xܘܒ ܢܐ ܠܗܢܐ ܟܠ ܂ ܘܬܘܒ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܟܦܪܝܢ ܒܗ̇
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘܬ̣ ܆ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗ̇ܘܐ ܥܕܥܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܫܬܐ ܥܪܘܒܬܐ ܃ ܟܠ ܥܪܘܒܬܐ ܝX ܝܘܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܙܡܝܢܐ̈ ܕܡܙܡܢܝܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒ ܃ ܐܟܙܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܐܚܝܕ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܂ ܗܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܒܣܡܐ ܂ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܩܝܢܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܝ ܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܠܐ ܡܦܣ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܟܠܗ ܕܬܬܩܒܠ ܬܝܒܘܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܣܝܓܗ̇ ܂ ܘܕܫܘܗ̇ ܟܠ ܥܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܝXܫܝXܫܢܐ̈ ܠܩܢܟܐ ܘܝXܨܒܬܝܢ ܟܠ ܝXܕܝX ܕܝXܬܒܐ ܠܝXܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܕܘܟܪܢܐ ܗܢܐ ܕܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐ ܕܐܬܬܣܪܚܬ̣ ܩܕܡ ܟܠ ܂ ܗܫܐ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܝܬܪܬܐ ܂ ܕܡܢ ܟܠ ܫܘ̇ܐ ܕܢܫܬܒܚ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܪܩ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܚܛܐ ܘܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܘ̣ܐ ܂ ܟܐܢܐܝܬ ܟܠ ܡܘܬ ܐ ܕܩܕܝܫܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܕܥܝܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܂ ܘܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩ̣ܪܐ ܂ ܠܥܡܐ ܟܠ ܗ ܃ ܕܬܘܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܩܝܡܬܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܟܠ ܝܘܡܐ ܚܕ ܡ̣ܢ