simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܘ̇ܐ ܝ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܃ ܡܛܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܢܦܫܐ ܂ ܠܘܬܟ ܟܠ ܒܣܪ ܢܐܬܐ ܕܦܓܪܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܚܙ̇ܝܢܢ ܕܥܡ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܒܠܫܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܘ̣ ܡܕܢܚܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܒ ܂ ܗܟܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܙܡܝܢܐ̈ ܕܡܙܡܢܝܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒ ܃ ܐܟܙܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܐ ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܒ ܐܬܚܘܝܬ̤ ܕܩܘܕܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܝ ܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܢܗܘ̣ ܕܗܢܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܛܒܐܝܬ ܐܫܠܡ ܂ ܟܠ ܕܚܙ̇ܝܢ ܬܗܠܠܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܐܠܗܐ ܂ ܘܢܫܬܒܗܪ ܟܠ ܕܝܡ̇ܐ ܒܗ X
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܫܪܟܐ ܂ ܗܟܢܐ ܟܠ ܕܠܐ ܡܩܕܫ ܦܓܪܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ ܂ ܟܠ ܕܣܬܪ ܒܢܝܢܐ ܕܡܝܬܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩ̣ܪܐ ܂ ܠܥܡܐ ܟܠ ܗ ܃ ܕܬܘܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܐܡܪܝܢ ܥܠ ܟܠ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܣܕܪܐ ܂ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܐܚܝܕ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܒܣܡܐ ܂ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܩܝܢܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܡܢܐ ܡܪܙܙܐ ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܕܒܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝ ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܝXܫܝXܫܢܐ̈ ܠܩܢܟܐ ܘܝXܨܒܬܝܢ ܟܠ ܝXܕܝX ܕܝXܬܒܐ ܠܝXܢܐ