simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܝ̇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܟܠ Xܪܘܣ ܂ ܟܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ Ẍ Xܦ ܟܠ ·ܝXܣܒܪܝܢ ܒXܝ ܙܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐ ܕܐܬܬܣܪܚܬ̣ ܩܕܡ ܟܠ ܂ ܗܫܐ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܠ ܗܢܐ ܟܠ ܂ ܘܐܢܗܘ̣ ܕܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit Xܘܒ ܢܐ ܠܗܢܐ ܟܠ ܂ ܘܬܘܒ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܟܐܢܐܝܬ ܐܬܒܪܝ ܗܢܐ ܟܠ ܂ ܟܕ ܐܢܫ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܡ ܂ ܐܦ ܟܠ ܂ ܢܒܗܬܘܢX ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܢ̇ܘܢ ܕܫܒܥܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܟ̇ܐܢ X
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܕ ܗܢ̇ܘܢ ܕܗܘܠܠܐẌ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܝ ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܩܪܐ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܂ ܟܠ ܐܝܠܢܐ ܕܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܠܝܐ ܂ ܟܕ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘܬ̣ ܆ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗ̇ܘܐ ܥܕܥܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܬܘܒ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܓܘܫܡܐ ܂ ܘܟܕ ܟܠ ܐܫܬܥܒܕ ܠܒܪܐ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܡܢ ܟܠ ܐܬܪ ܂ ܢܛܪܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܪܝܐ ܥ̣ܒܕ ܠܗܢܐ ܟܠ ܒܛܢܐ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܕܢܚܕܬ ܟܠ ܒܝܕ ܫܝܓܬܐ ܕܡܝܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܂ ܗܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܕܥܝܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܂ ܘܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܗ̇ܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܂ ܘܫܒܚܠܡܪܝܐ