simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܠܐ ܡܦܣ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܟܠܗ ܕܬܬܩܒܠ ܬܝܒܘܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ Ẍ Xܦ ܟܠ ·ܝXܣܒܪܝܢ ܒXܝ ܙܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܫܬܐ ܥܪܘܒܬܐ ܃ ܟܠ ܥܪܘܒܬܐ ܝX ܝܘܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܡܢ ܟܠ ܐܬܪ ܂ ܢܛܪܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܬ̣ܝܗX ܠܝ ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܟܐ̈ ܘܢܐܬܘܢ ܡܢ ܟܠ ܟܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܟܠ ܫܢܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̣ ܐܪܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܬܬܚܕ ܒܐܦܝ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠ ܟܡܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܒܗ ܟܠ ܥܒܕ ܂ ܘܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܚܙ̇ܝܢܢ ܕܥܡ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܒܠܫܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘXܝܝ ܝ ܂ ܟܠ ܥܕܬ̇X ܂ ܘܝXܘܢ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܠ ܗܢܐ ܟܠ ܂ ܘܐܢܗܘ̣ ܕܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܬܐܟܠ ܩܪܝܪܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܒܐܝܡܡܐ ܢܬܒܫܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܝ̇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܟܠ Xܪܘܣ ܂ ܟܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܠܝܐ ܂ ܟܕ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܪ̈ ܪܝܢ ܠܗ ܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ ܘܟܘܪܗܢܝܢ̈ ܘܢܣܝܘܢܝܢ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܬܠܝܬܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܂ ܐܢܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܢ̇ܘܢ ܕܫܒܥܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܟ̇ܐܢ X
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܝܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܥܘܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܡܪܝܢ ܠܗ̇ ܥܠ ܟܠ ܬܓܡܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܫܪܪܐ