simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܟܢܐ ܢ̇ܦܩܝܢ XܘܒX ܒXܝX ܝXܠXܝX· XXܝX ܟܠ ܃ ܘܫܒܝܥܝܐ ܘܬܠܝܬܝܐ ܡܢܬܢܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܣܕܪܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܬܒܝ̈ ܐܪܥܐ ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܦܘܡܢ ܡܡܠܠ ܚܟܡ ܘܐ ܂ ܘܪܢܝܗ ܕܠܒܢ ܟܠ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܓܝܘܪܐ̈ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ̈ ܂ ܨܘܬܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit Xܪܘܣ ܂ ܟܕ ܠXܚܡܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܡܩܠܣܝܢ ܂ ܕܐܫܘܝ ܐܢܘܢ ܠܚܝܐ̈ ܟܠ ܕܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܂ ܗܘ̇ܝܐ ܠܗܘܢ ܪܚܡܬܐ ܗܝ̇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܢܩ̇ܦ ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܂ ܒܬܪ ܫܘܠܡܐ ܡܢܐ ܂ ܟܠ X ܬܘܝܝ ܂ ܝXܝܝX X ܂ Xܘܒ ܢܐ ܠܗܢܐ ܟܠ ܂ ܘܬܘܒ ܂ ܐܢܗܘ̣ ܕܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗ ܕܬܬܩܒܠ ܬܝܒܘܬܐ ܂ ܐ̇ܬܚܙܝ ܝܘܚܢܢ ܟܪܘܙܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ܕܝܢܐ ܚܪܝܦܐ ܚܪܩ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܚܛܐ ܘܠܐ ܡܦܣ ܗܘ̣ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܂ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܬܗ ܠܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܐܝܟܐ ܟܠ ܕܚ̣ܙܐ ܟܐܢܐܝܬ ܂ ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܐܬܝܗܒ ܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܝܕ ܫܝܓܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܂ ܘܒܗܕܐ ܫܝܓܬܐ ܝ ܂ ܪܡ̇ܙ ܕܟܠ ܟܠ ܂ ܘܒܝܕ ܡܝܐ̈ ܛܘܦܣܐ ܢܚܘܐ ܕܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܕܢܚܕܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܓܡܐ ܡܢܗܘܢ ܚܕ ܝܘܡ ܂ ܟܕ ܫܪܝ ܡܢ ܬܚܬܝܐ̈ ܐܕܡܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܟܠ ܡܛܠܬܢ ܂ ܟܐܢܐܝܬ ܐܦ ܠܪܘܚܢܐ̈ ܙܪ ܂ ܩ ܗܘ̣ܐ ܕܢܒܣܡ ܐܢܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܠܐ ܝܝ ܒܝܫܐ ܂ ܘܬܘܒ ܗܐ ܐܢܐ ܡܫܕܪܢܐ ܠܟܘܢ ܂ ܐܝܟ ܐܡܪܐ̈ ܟܠ ܂ ܐܡܬܝ ܕܡܚܣܕܝܢ ܠܟܘܢ ܘܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ ܃ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܥܠܝܟܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡ̇ܢ ܕܚܛܐ ܘܠܐ ܡܦܣ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܟܠܗ ܕܬܬܩܒܠ ܬܝܒܘܬܐ ܂ ܟܠ ܕܡܘܫܐ ܡܫܠܛ ܗܘ̣ܐ ܗܘ̇ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ ܚܪܝܦܐ ܚܪܩ ܗܘ̣ܐ ܥܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ ܂ ܘܐܟܠܗ̇ ܚܙܝܪܐ ܕܥܒܐ ܂ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܂ ܟܠ ܂ ܐܘܒܕܬ ܥܡܡܐ̈ ܘܢܨܒܬܗ̇ ܂ ܠܡܢܐ ܬܪܥܬ ܣܝܓܗ̇ ܂ ܘܕܫܘܗ̇
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܪܘܒܬܐ ܝX ܝܘܡܐ ܕܫܬܐ ܂ ܘܗܘܬ̤ ܩܝܡܬܐ ܒܚܡܫܬܥܣܪ ܕܢܝܣܢ ܟܠ ܝܘܡܐ ܕܫܬܐ ܡܬܥܒܕ ܂ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܬܐ ܥܪܘܒܬܐ ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗ ܕܒܠܥܕ ܡ̣ܢ ܩܪܝܒܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘ ܘܩܢܗ ܟܠ ܝܘܩܢܗ ܕܡܪܢ ܕܘܟܬ ܩܢܘܡܗ ܕܡܪܢ ܡܡܠܝܢ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܦܣ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܝ ܘܒܐܪܥܐ ܂ ܘܟܕ ܫܘܠܛܢܐ ܝܗܝܒ 1ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܟܠ ܟܕ ܩ̣ܡ ܡ̣ܢ ܩܒܪܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܕܐܬܝܗܒ ܠܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗ ܂ ܐܠܐ ܘܢܗܘܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܬܚܫܒܝܘܗܝ ܥܐܕܐ ܂ ܠܡܓܗܝ ܟܠ ܢܬܚܠܛܘܢ ܥܡ ܚܢܦܐ̈ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܬܝܢ ܂ ܫܪܒܐ ܕܥܐܕܐ ܃ ܘܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܡ ܡܐܡܪܟ ܂ ܟܕ ܣܚܦܬ ܠܡܘܬܐ ܘܣܛܢܐ ܕܫܡܗ ܢܦܫܗ ܒܫܡܟ ܂ ܟܕ ܟܠ ܕܢܬ ܂ ܘܦ̣ܪܥܬ ܟܐܢܐܝܬ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܘܠܥܘܠܐ̈ ܂ ܐܘܪܒܬ ܥܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܃ ܘܣ̣ܡ ܠܗ ܫܡܐ ܝܘܡܐ ܕܐܘܫܥܢܐ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܐܬܟܝܢ ܃ ܣܡܘܗܝ ܠܕܘܟܪܢܐ ܗܢܐ ܕܢܥܒܕܘܢܝܗܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܪܘܣ̣ ܐܪܐ ܂ ܕܠܝܬ ܫܢܬܐ ܕܠܐ ܐܙ̇ܠ ܠX ܂ ܘܪܫܠܡ ܂ ܝ ܇ ܘܐܦ ܟܠ ܗܘ̣ܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܒܥܕܥܕܐ ܕܦܨܚܐ ܂ ܐܢܕܝܢ ܒܟܠ ܫܢܐ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܟܐ ܕܟ̇ܐܢ X ܡܫܡܫܝܢ ܂ ܠܘ ܗܟܢܐ ܚܝܨܐܝܬ ܒܥ̣ܘ ܩܢܘܢܐ̈ ܟܠ ܫܒܥ ܡܫܡܫܝܢ ܃ ܘܒܐܚܪܝܐ ܬܠܬ ܂ ܒܠܚܘܕ ܗܢ̇ܘܢ ܕܫܒܥܐ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܠܢܐ ܕܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܠܐ ܥܒ̇ܕ ܆ ܡܬܦܣܩ ܘܒܢܘܪܐ ܢ̇ܦܠ ܂ ܟܠ ܥܠ ܗܕܐ ܂ ܡܢܐ ܕܝܢ ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܢܪܓܐ ܣܝܡ ܥܠ ܥܩܪܐ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܂