simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܣܕܪܐ ܂ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܫܢܐ̈ ܂ ܨܘܬܘ ܟܠ ܝܬܒܝ̈ ܐܪܥܐ ܘܕܫܪܟܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܝ̇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܟܠ Xܪܘܣ ܂ ܟܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܢܗܘ̣ ܕܗܢܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܠܐ ܡܦܣ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܟܠܗ ܕܬܬܩܒܠ ܬܝܒܘܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܗ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܕܢܚܕܬ ܟܠ ܒܝܕ ܫܝܓܬܐ ܕܡܝܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܘ̣ܐ ܕܢܒܣܡ ܐܢܘܢ ܟܠ ܬܓܡܐ ܡܢܗܘܢ ܚܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܥܠܝܟܘܢ ܟܠ ܡܠܐ ܝܝ ܒܝܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܪܩ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܚܛܐ ܘܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܣܝܓܗ̇ ܂ ܘܕܫܘܗ̇ ܟܠ ܥܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܫܬܐ ܥܪܘܒܬܐ ܃ ܟܠ ܥܪܘܒܬܐ ܝX ܝܘܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܦܣ ܟܠ ܟܠܗ ܕܒܠܥܕ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܕܐܬܝܗܒ ܠܝ ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܥܐܕܐ ܃ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܐܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘܪܒܬ ܥܠ ܟܠ ܫܡ ܡܐܡܪܟ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܕܘܟܪܢܐ ܗܢܐ ܕܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܟܠ ܫܢܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̣ ܐܪܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܢ̇ܘܢ ܕܫܒܥܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܟ̇ܐܢ X
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܩܪܐ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܂ ܟܠ ܐܝܠܢܐ ܕܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈