simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܬܠܬ ܣܗܕܝܢ̈ ܬܩܘܡ ܟܠ ܡܠܐ ܀ XܝX
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝ ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit Xܘܒ ܢܐ ܠܗܢܐ ܟܠ ܂ ܘܬܘܒ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܙܡܝܢܐ̈ ܕܡܙܡܢܝܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒ ܃ ܐܟܙܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܬ̣ܝܗX ܠܝ ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐ ܕܐܬܬܣܪܚܬ̣ ܩܕܡ ܟܠ ܂ ܗܫܐ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܒܗ ܟܠ ܥܒܕ ܂ ܘܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܪܘܚܢܐ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܡܝ̇ܬܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܝܬܪܬܐ ܂ ܕܡܢ ܟܠ ܫܘ̇ܐ ܕܢܫܬܒܚ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܢܦܫܐ ܂ ܠܘܬܟ ܟܠ ܒܣܪ ܢܐܬܐ ܕܦܓܪܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܐܚܝܕ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩ̣ܪܐ ܂ ܠܥܡܐ ܟܠ ܗ ܃ ܕܬܘܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܝܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܥܘܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܢ ܣܗܕܝܢ̈ ܬܩܘܡ ܟܠ ܡܠܐ ܃ ܗܟܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܕ ܗܢ̇ܘܢ ܕܗܘܠܠܐẌ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܝ ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܟܐ̈ ܘܢܐܬܘܢ ܡܢ ܟܠ ܟܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܬܬܚܕ ܒܐܦܝ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠ ܟܡܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܝXܫܝXܫܢܐ̈ ܠܩܢܟܐ ܘܝXܨܒܬܝܢ ܟܠ ܝXܕܝX ܕܝXܬܒܐ ܠܝXܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܗ̇ܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܂ ܘܫܒܚܠܡܪܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܠ ܗܢܐ ܟܠ ܂ ܘܐܢܗܘ̣ ܕܠܐ