simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܠܐ ܟܬܝܒܐ ܬܗܘܢ ܟܠ ܟܠܗ . ܡܠܬܐ
PhiloxMab:TenMem . ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ ܟܠ ܟܪ ܕܐܙܠ ܛܘܒܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܒܗܘܢ ܡܬܓܡܪܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܡܪ ܪܗ̇ . ܟܠ ܠܡ . ܕܢܫܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܐ ܥܠ ܟܠ ܀ X 116ܕܐܛܝܩܘܣ
PhiloxMab:TenMem ܡܝܘܬܐ . ܥܠ ܟܠ ܒܪܢܫ ܡܬܐܡܪܐ ܇
PhiloxMab:TenMem ܕܢܕܥ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܐ ܆
PhiloxMab:TenMem Xܝ XX 12 ܟܠ . 69ܘܬܘܒ ܡܐ
PhiloxMab:TenMem ܡܢ ܟܠܗܘ ܕܢܫܠܡ ܟܠ . ܐܢ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܟܠ ܡܢ ܕܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܐܘܣܦ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ . ܕܢܠܦ ܓܠܝܐܝܬ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܐܘ̇ ܕܠܡܐ ܟܠ ܡܕܡ ܚܙܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܒ . ܐ ܟܠ ܘܪܒܐ ܥܡ ܝܠܘܕܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܘܡܛܠ ܗܕܐ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܕܪܟܝܢܢ ܫܡܗܝܗܘܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ . ܪܓܝܓ ܗܘܐ
PhiloxMab:TenMem ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ . ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܐ̇ܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܡܛܠ ܕܗܪܟܐ ܒܩܢܘܡܗ ܟܠ ܐܬܚܕܬ . ܘܟܢܫ
PhiloxMab:TenMem ܟܪ ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܒܪܝ ܟܠ ܡܕܡ . ܕܢܫܬܥܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܥܝܟܐ̈ ܐ ܒܗܘܢ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ . ܛܘܒܘܗܝ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ ܟܠ . ܐܠܐ ܗܪܟܐ