simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܕܐܝܬܘܗܝ XXXXX X ܝ . ܢ ܚܢܢ . ܠܐ ܡܕܝܢ ܗܘܐ . ܟܠ . ܕܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܠܐ ܗܘܐ . ܘܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܐܡܕ̇ ܘܥܠ
PhiloxMab:TenMem . 66ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܠܦ . ܕܠܘ ܡܗܘܐ ܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܆ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܘܫܠܝ . ܐܠܐ ܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܚܙܐ ܕܡܢ ܗܘܠܐ ܗܘ ܒܝܫܬܐ ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܆ ܐܘ̇ ܕܠܡܐ ܬܘܒ ܟܠ ܡܥܠܝܢ ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ ܛܒܬܐ ܘܒܝܫܬܐ ܣܝܡܝܢ ܚܢܢ ܆ ܐܘ̇ ܕܠܡܐ
PhiloxMab:TenMem ܠܫܢܝܢ̈ : ܡܐ ܕܩ̇ܪܝܢ ܠܐܝܬܝܐ ܆ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܠܫܢܝܗܘܢ̈ ܆ ܟܠ . ܫ̇ܩܠܝܢ ܠܗ . ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܣܘܪܝܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܆ ܐܠܐ ܐܦ
PhiloxMab:TenMem . ܘܚܘܝ ܒܚܕܐ XXXX 86 ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܕܟܕ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܟܠ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܕܡܢܗܘܢ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܚܕ ܡܢ ܚܝܠܗ̇̈ ܒܥܕܢܐ ܕܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡܡܠܝܢ ܬܫܡܫܬܗܘܢ ܟܠ ܐܬܪܐ ܠܚܕܕܐ̈ ܕܢܫܢܘܢ ܙܘܥܝܗ̇̈ ܕܢܦܫܐ ܀ 14ܘܐܝܟܐ ܛ̇ܫܐ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ . ܕܢܫܬܥܐ X X X0 ܐ . ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܐܝܕܗ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠ ܒܩܢܘܡܗ . ܫܪܝ ܠܗ ܕܝܢ ܒܫܪܒܗ ܕܒܪܐ ܡܢ ܟܪ ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܒܪܝ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ ܗܢܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܘܛܬܐ ܥܒ̇ܕܐ ܗ̣ܝ . ܟܠ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܚܠܦ ܚܛܝܬܗ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܝܛ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܥܒܕ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܕܨܒܐ . ܟܪܝܗܘܬܐ ܗ̣ܝ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܠܟ ܟܠ . ̇ܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ . ܚܫܐ ܗ̣ܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܠܐ .
PhiloxMab:TenMem . ܘܫܕܪܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܘܗܘܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ . ܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ . ܟܠ ܕܘܝܪ . . ܘܡܢ ܝܘܗܕܝܐ̈ ܐܬܚܙܝ ܡܫܝܚܐ ܕ . ܐܝܬܘܗܝܐܠܗܐ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem . ܡܢܐ ܝXXX X69 ܘܒ ܒ̇ܥܝܬ ܝܘܠܦܢܐ ܚܪܢܐ ܕܓܠܐ ܡܢ ܗܢܐ : ܟܠ ܡܠܦ ܠܟ . ܡܢܗܘܢ ܐܬܚܙܝ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܕ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܫܡܐ ܐܝܩܪܐ ܘܟܘܢܝܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܐܘܠܕܐܒܐ ܆ ܐ̇ܡܪܝܢ ܟܠ . ܘܡܪܝܐ ܕܐܬܝܩܪ . ܘܝܚܝܕܝܐ ܒܫܡܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܥܠ . ܘܣܟܐ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܢܐ ܕܩ̇ܪܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܝ̇ܠܕܬ· ܒܪܢܫܐ ܆ ܟܠ ܗ̇ܝ ܕܐܚܪܢܐ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܆ ܘܚܪܢܐ ܒܪ Xܝ X X90 ܢܫܐ ܀ X 5ܡܕܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܦܪܘܣ ܒܗܘܢ ܡܬܓܡܪܐ ܗܘܬ ܀ 39ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܡܝܘܬܐ ܟܠ ܠܡܘܬܐ ܕܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܚܠܦ ܐܠܗܐ ܬܘܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܀ 217ܕܝܠܗ . ܒܪܝܬܟ ܐܡܬܐ ܕܗܘܦܗ ܕܪܡܙܟ . ܠܐ ܫܛܬ ܡܪܝ ܡܢ ܟܠ ܝܢ . ܡܢ̣ܘ ܕܠܐ ܢܙܘܥ ܕܐܦ ܢܦܫܗ ܘܐܘܒܕܗ̇ ܕܢܘܒܕ ܠܡܫܟܝܝ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܢܐ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܫܡܥ ܠܟܬܒܐ̈ ܐܟܘܬܗܘܢ : ܐܘ̇ ܝܟ ܟܠ ܆ ܘ . ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܡܚܝܠܐ ܡܚܝܠܐܝܬ ܟ̇ܬܒܝܢ ܀ 67ܘܡܟܝܠ
PhiloxMab:TenMem ܪܐܙܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ ܢܫܐܠܘܢ ܕܐܝܟܢܐ : ܐ . ܗ̣ܘ ܕܗܪܛܝܩܐ̈ . ܟܠ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܐ ܙܦܠܢ ܪܐܙܐ ܆ ܡܫܐܠܐ . ܝ ܓܝܪ ܕܥܠ ܟܠ ܨܒܘ ܆ ܘܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܒܪܝܬܐ̈ . ܛܘܒܘܗܝ ܕܚ̣ܙܐ ܨܘܪܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܗܘܐ ܢܫܐ ܀ · ܟܠ . ܡܢ ܡܕܪܫܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܀ ܐܢܗܪ ܫܪܓܘܗܝ̈ ܕܥܝܟܐ̈ ܐ ܒܗܘܢ
PhiloxMab:TenMem ܟܠܗ ܓܠܝܙܐ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܕܡܘܬܐ ܝܗܝܢ ܟܠܗܝܢ ܚܟܡܬܐ̈ ܟܠ ܘܒܟܐܦܐ̈ ܛܒܬܐ̈ . ܟܕ ⁷⁶ܡܢ ܚܝܘܬܐ ܓ̇ܫܐ ܒܗ̇ ⁷⁷ܒܨܒܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܡܢܗܘܢ ܐܬܚܙܝ . ܗܐ ܡܕܝܢ ܗ̣ܘ ܗܘ̣ܐ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܗ̇ܘ ܟܠ ܥܠ ܟܠ . ܘܚܘܝ ܒܚܕܐ XXXX 86 ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܕܟܕ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܥܠ