simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܟ . ܦܢܐ . ܥ̣ܠ ܡܫܩܐ ܟܠ ܘܩ̣ܢܐ ܨܗܝܐ . ܥܪܛܠ ܘܫܠܝܚ ܢܦ̣ܩ ܟܠ X 1ܕܝܠܗ . ܥ̣ܠ ܓܢܒܪܐ ܘܠܒ̣ܫ ܩܢܛܐ ܡܢ ܓܘ ܟܪܣܐ . ܥ̣ܠ ܙ̇ܐܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ . ܝܝ X X X9 ܠܐ ܒܩܘܡܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܡܝܢ̈ ܆ ܘܐܠܐ ܒܪ ܟܠ ܛܠܝܐ . ܥܬܝܩ ܥܠܡܐ̈ . ܒܝܕܥܬܗ ܐ̇X . ܐܝܟ X ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܝ̣ܕܥ
PhiloxMab:TenMem ܚܕ ܡܢ ܚܝܠܗ̇̈ ܒܥܕܢܐ ܕܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡܡܠܝܢ ܬܫܡܫܬܗܘܢ ܟܠ ܐܬܪܐ ܠܚܕܕܐ̈ ܕܢܫܢܘܢ ܙܘܥܝܗ̇̈ ܕܢܦܫܐ ܀ 14ܘܐܝܟܐ ܛ̇ܫܐ
PhiloxMab:TenMem . ܚܘܝ ܬܘܒ ܘܐܝܟ ܢܒܝܐ ܐܫܬܕܪ ܕܢܟܪܙ . ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܟܠ ܪܚܡܗ . ܐܢܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܢܐ . ܘܗ̣ܘ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܕܢܚ ܡܢ ܘܕܝܐ . ܘܥܠܘܗܝ ܬܘܒ ܕܝܫܘܥ ܐܡܪ ܟܠ ܬܘܒ ܦܘܠܘܣ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܗܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܦܪܘܣ ܆ ܓ . ܠ ܠܗ : ܐܢ ܒܗ̇ܘ ܪܥܝܢܐ ܕܝܠܟ ܡܣܬܟܠ ܀ 33ܐܢ ܩܝܡܐ ܟܠ ܠܡܬܡܠܠܘ ܒܐܝܕܗ : ܕܝܢ ܐܝܟ ܒܪܐ ܥܠ ܒܝܬܗ . ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܆ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܥ̇ܒܪ . . ܘܠܝܬ ܠܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܢܐܡܕ̇ ܟܢܐ ܟܠ ܨܒܝܢܗ ܡܫܡܠܐ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܒܟܠ ܙܒܢܝܢ̈ . ܘܐܝܟ ·ܒܨܒܝܢܗ
PhiloxMab:TenMem ܢܚ̣ܬ ܗܘܐ ܟܠܗ ܠܘܬ ܡܘܟܟܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܦܟ ܬܘܒ ܡܢܗ ܕܗ̇ܘ ܟܠ . . ܡܠܟܐ ܕܨܥܪ ܕܢܝܩܪ ܟܠ . ܒܪܝܟ ܐܝܩܪܟ ܀ 29ܕܝܠܗ . ܪܒ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem . ܒܪܝܟ ܐܝܩܪܟ ܀ 29ܕܝܠܗ . ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܢܚ̣ܬ ܗܘܐ ܟܠܗ ܠܘܬ ܟܠ ܕܕܡܟ . ܕܟܝܐ X X X 3 . . ܚ . ܝܐ ܕܥܢ̣ܪ . . ܡܠܟܐ ܕܨܥܪ ܕܢܝܩܪ
PhiloxMab:TenMem XܝXX 89 ܘܗܘܝܘ ܪܫܐ ܕܦܓܪܐ ܕܥܕܬܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܫܐ ܟܠ ܫܘܠܛܢܐ̈ . ܟܠܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ . ܘܗܘܝܘ ܕܡܢ ܩܕܡ
PhiloxMab:TenMem ܦܪܘܣ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ XXXX 88 ܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ ܟܠ ܕܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܢܬܕܡ̇ܐ ܠܐܚܘܗܝ̈ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܪܒ ܗ̣ܘ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܡܢ ܐܝܕܗ ܕܐܒܝ ܢܚܛܘܦ . ܘܐܢܐ ܒܝ ܟܠ ܐܢܫ ܢܚܛܘܦ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ . ܡܛܠ ܕܐܒܐ ܕܝܗܒ ܠܝ XX X X106
PhiloxMab:TenMem ܥܡ . ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܚܕ ܡܕܡ ܫܐܕܐ ܡܓܫܡܐ . ܘܡܢ ܕܡܘܬܟ ܡܣܒܪ ܐܦ ܟܠ ܒܟܠ ܕܚܠܢ̈ . ܘܡܫܬܚܠܦ ܐܢܬ ܠܟܘܠ ܗܝܡܢܘ . ܘܗܘܐ ܐܢܬ
PhiloxMab:TenMem ܟܠܗ ܓܠܝܙܐ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܕܡܘܬܐ ܝܗܝܢ ܟܠܗܝܢ ܚܟܡܬܐ̈ ܟܠ ܘܒܟܐܦܐ̈ ܛܒܬܐ̈ . ܟܕ ⁷⁶ܡܢ ܚܝܘܬܐ ܓ̇ܫܐ ܒܗ̇ ⁷⁷ܒܨܒܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܆ ܘܐܠܐ ܒܩܘܡܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܡܝܢ̈ ܆ ܘܐܠܐ ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܟܠ ܗ̇ܘ ܥܬܝܩ ܥܠܡܐ̈ . ܒܝܕܥܬܗܐܪܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܝ̇ܕܥ
PhiloxMab:TenMem ܒܪܝܬܐ̈ ܕܠܥܠ ܘܠܬܚܬ . ܕܡ̇ܐ ܚܝܪܗ ܘ ܦܩܘܕܐ ܕܠܟܠ 1 ܀ ܟܠ ܟܝ ܥܘܠܐ ܕܚ̇ܐܪ ܟܠܗ ܒܟܠܕܘXܟ̣ . ⁶⁸ܕܡ̇ܐ ܚܙܘܗ ܘܝܘ ܡܕܒܪ
PhiloxMab:TenMem ܕܢܗܝܪ ܒܙܘ̈ ܕܚܘܫܒܘܗܝ X Xܘܘ ܕ ܡܪ ܕܢܗܝܡܢܘ ܫܚܢ ܕܒܗ ܒܗܕ ܟܠ ܫܬ ܘܫܠܝܝܐ : X ̈ ܕ ܕܪܙܝ ܐ ܚܘܕ ܒܐܦܘܘܝ̈ ܕ ܝܕ ܟܚ ܪ ܙ ܕܗ ܘ › -
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܕܡܬܬܩܢ ܘܡܬܥܒܕ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܕܢܐ ܗ̣ܘ ܕܥܒܘܕܗ . ܟܠ ܒܝܕܥܬܐ ܆ ܡܥܗܕܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܚܝܐ̈ X⁸ 6ܘܥܡ ܗܕܐ ܬܘܒ ܐܦ