simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem : ܕܡܢܝ ܘܡܪܩܝܘܢ ܟܠ ܟܠܗ ܡܒ̇ܛܠܝܢ XX
PhiloxMab:TenMem ܦܓܪܐ . ܡܢ ܟܠ ܦܘܪܘܣ . ܐܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܠܐܒܗܝܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܣܡܬ
PhiloxMab:TenMem : ܘܒܚܘܫܒܗ ܬܘܒ ܟܠ ܫܥ ܐ ܚܢܝܩܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܗܘܝܘ ܕܗܘܐ ܒܗ ܟܠ . ܒܒܪܐ ܠܡ
PhiloxMab:TenMem ܆ XXX X38 ܟܠ ܥܕܢ ܡܬܕܠܚ ܗܘܐ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ ܕܠܐ . ܟܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ .
PhiloxMab:TenMem . ܀ . ܟܠ ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܐ̇ܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܡܠܬܗ ܕܛܥܝܐ ܆ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘܐ ܡܠܦܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܐܟܘܬܗ̇ ܗܕܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܣܒܪܢܘܬܐܐܝܬܘܗܝ .
PhiloxMab:TenMem . ܥ̣ܠ ܡܫܩܐ ܟܠ ܘܩ̣ܢܐ ܨܗܝܐ .
PhiloxMab:TenMem ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܕܡܣ̇ܝܟ ܥܒܝܕ
PhiloxMab:TenMem ܒܪܢܐܝܬ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢ : ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܚܝܪܝܘܬ ܕ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܡܠܠܝܢܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܒܐܝܕܗ ܠܡܪܥܝܘ ܠܗ ܟܠ . ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ
PhiloxMab:TenMem ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ ܫܡܗܝܢ̈ : ܝ
PhiloxMab:TenMem ܠܐ ܩ̣ܢܐ ܠܗ̇ ܟܠ ܟܠܗ ܟܝܢܐܝܬ .
PhiloxMab:TenMem . ܫܡܐ ܓܝܪ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܬܐܡܪ ܠܩܢܘܡܐ
PhiloxMab:TenMem ܐ̇ܡܕܝܢ ܚܢܢ ܕܗܘ̣ܐ ܟܠ XXܬܬܩܢ . ܘܠܘ
PhiloxMab:TenMem ܠܥܠ . ܘܣܟܐ ܟܠ ܫܡܐ ܐܝܩܪܐ ܘܟܘܢܝܐ