simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܟܠܗ ܡܒ̇ܛܠܝܢ XX X39 ܠܕܗ ܕܡܪܢ . ܕܗܘܐ ܦܓܪܢܐܝܬ ܡܢ ܟܠ ܠܟܠ ܡܢ ܕܡܦܣ ܒܪܥܝܢܐ ܪܣܣ̈ . ⁷³ܓܠܝܐ ܗܝ : ܕܡܢܝ ܘܡܪܩܝܘܢ
PhiloxMab:TenMem ܦܘܪܘܣ . ܐܢܐ ܥܠܝܟ ܡܩܝܡ ܐܢܐ ܆ ܘܡܢ ܡܠܬܟ ܝX 45 ܐ ܐܢܐ . ܟܠ ܒܗ . ܥܠ ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܣܡܬܗ̇ ²⁴ܠܚܙܬܐ . ܘܠܘ ܦܓܪܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܟܠܗ ܠܐ ܣܡܬ ܒܡܠܬܟ . ܡܢܐ ܟܝ ܣܒܪܬ X⁴ܠܟ ܐܘ̇ ܫܛܘܪܐ ܕܡܕܡ ܟܠ ܡܬܝܕܥܐ ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟ ܐ . ܡܝܪ ܐܦ ܠܐܒܗܝܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܆
PhiloxMab:TenMem ܫܥ ܐ ܚܢܝܩܐ ܗܘܬ . ܘܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܠܐ ܡܙܕܟܐ ܗܘܐ ܆ ܐܠܐ ܒܟܠ ܒܢ ܟܠ X39 ܬܢ̇ܣܝ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܓ̇ܕܫܐ : ܘܒܚܘܫܒܗ ܬܘܒ
PhiloxMab:TenMem . ܒܒܪܐ ܠܡ ܐܬܥܒܕX XXXXXX ⁴0 ܐ . ̇ܡܪ ܦܘܠܘܣ . ܘܚܕ ܗܘ ܟܠ ܬܡܝܗ ܕܪܫܐ . ܡܕܝܢ 47XXX ܝܘ ܕܥܒܕ ܥܠܡܐ . ܘܗܘܝܘ ܕܗܘܐ ܒܗ
PhiloxMab:TenMem ܥܕܢ ܡܬܕܠܚ ܗܘܐ ܘܡܫܬܓܫ ⁵⁸ܗܘܐ ܡܢܗ̇ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܚܢܢ : ܟܠ X ܪܓܬܐ ܙܥܝܪܐ ܗܘܬ ܒܗ̇ܘ ܩܢܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܫܝܚܐ ܆ XXX X38
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܕܨܒܐ . ܟܪܝܗܘܬܐ ܗ̣ܝ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܠܟ ܟܠ . ̇ܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ . ܚܫܐ ܗ̣ܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܠܐ .
PhiloxMab:TenMem ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܐ̇ܡܪ ܩܢXܡܐ ܘܩܢܘܡܐ ܘܡܫܝܚܐ ܘܐܠܗܐ . ܥ ܟܠ ܗܢܐ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܡܣܬܟܠܝܢܢ . ܐܠܐ ܚܕ XXXX X116 ܐ . ܀ .
PhiloxMab:TenMem ܡ̇ܢ ܕܗܘܐ ܡܠܦܢܐ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܬ . ܐ ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܕܢܠܦ . ܘܗܐ ܟܠ ܡܠܦ ܐܢܬ . ܫܠܝ ܠܟ ܡܛܠ ܡܝܪ ܗ̣ܘ ܀ X 1ܘܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܛܥܝܐ ܆
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܡܣܒܪܢܘܬܐܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐܐܝܬܝܗ̇ ܐܣܬܐ ܟܠ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗ̣ܝ ܐ⬩ ܟ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܆ ܐܟܘܬܗ̇ ܗܕܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܩ̣ܢܐ ܨܗܝܐ . ܥܪܛܠ ܘܫܠܝܚ ܢܦ̣ܩ ܗܘܐ ܡ . ܠܒܫ ܟܘܠܐ ܀ ܟܠ ܘܠܒ̣ܫ ܩܢܛܐ ܡܢ ܓܘ ܟܪܣܐ . ܥ̣ܠ ܙ̇ܐܢ ܟܠ ܟ . ܦܢܐ . ܥ̣ܠ ܡܫܩܐ
PhiloxMab:TenMem ܩܢܘܡܐ ܕܡܣ̇ܝܟ ܥܒܝܕ : ܐܢ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܘܐܢ ܕܦܓܪܢܐ̈ ܆ ܐܡܬܝ ܟܠ ܘܠܐ ܐܝܟܐ XX X X26 ܬܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܥܐ ܐܣܬܟܠ 17ܘܣܒܪܢܐ ܕܐܦܠܐ ܠܟ ܛܥܝܐ . ܟܠ . ܘܠܟܐ ܟܕ ܫ̇ܠܡܝܢ ܘܡܩܒܠܝܢ ܒܪܢܐܝܬ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢ :
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܡܠܠܝܢܢ : ܐܘ X ܘܟܬܐ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܢܚܬ ܟܠ ܟܘܠܘ ܡܚܬܬܐ ܡ ܘ ܒܫܪܪ ܘ X ܕ : ܘ ܢ ܗܠܝܢ ܕܝܚܝܪܝܘܬ ܕ .
PhiloxMab:TenMem . ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܗ XX XX X ܗܘ̣ܝ̈ ܒܩܕܡܝܬܐ . ܒܗ ܐܬܚܕܬ ܟܠ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܒܐܝܕܗ ܠܡܪܥܝܘ ܠܗ
PhiloxMab:TenMem ܫܡܗܝܢ̈ : ܝ ܗ̣ܝ ܕܐܦܢܝ ܠܟܠܢܫ ܠܗܝܡܢܘܬܗ . ܘܗ̇ܝ ܕܒܫܡܗ ܟܠ ܕܒܝܕ ܓܒܪܐ ܝܢܐ ܕܦ̣ܪܫ . ܘܗ̇ܝ ܕܝܗ̣ܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܟܠܗ ܟܝܢܐܝܬ . ܠܘܓܝܪܐܝܟܢܐ ܕܡ̇ܐܬ XX X X63 ܝܬ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܠ . ܕܐܦܢ ܕܢܡܘܬ ܟܝܢܢ ܐܝܬ ܠܗ ܟܝܢܐܝܬ . ܐܠܐ ܡ ܠܐ ܩ̣ܢܐ ܠܗ̇
PhiloxMab:TenMem ܐܝܟܐ ܕܡܬܐܡܪ ܠܩܢܘܡܐ ܕܥ ܆ ܘܠܨܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܕܝܠܗ̇ ܗܘ ܫܡܐ ܟܠ ܆ ܕܢ̇ܓܕܘܢܝܗܝ XXXXXX X ܘ ܫܡܐ ܠܟܠ ܪܥܝܢܝܢ̈ . ܫܡܐ ܓܝܪ
PhiloxMab:TenMem XXܬܬܩܢ . ܘܠܘ ܒܥܡܠܐ ܕܟܝܢܗ ܆ ܗܘ̣ܐ ܬܘܩܢܗܘܢ ܕܥܒܕܐ̈ . ܟܠ . ܨܒܝܢܐܝܬ ܕܝܢ ܒܕܠܝܠܐ̈ . ܘܒܨܒܝܢܗ ܐ̇ܡܕܝܢ ܚܢܢ ܕܗܘ̣ܐ
PhiloxMab:TenMem ܫܡܐ ܐܝܩܪܐ ܘܟܘܢܝܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܐܘܠܕܐܒܐ ܆ ܐ̇ܡܪܝܢ ܟܠ . ܘܡܪܝܐ ܕܐܬܝܩܪ . ܘܝܚܝܕܝܐ ܒܫܡܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܥܠ . ܘܣܟܐ