simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ ܕܥܣܪܝܢ̈ ܘܫܒܥ ܢܘܕܘܢ ܟܠ ܕܝܢ . .
Eph:madNativ ܓܢܒܘܟ ܐܘ ܡܚ̇ܐ ܟܠ ܟܕ ܡܨܛܢܥܝܢ ܠܡܚܬܡ
Eph:madNativ ܝ ܐܝܟ ܝܕܥ̇ ܟܠ ܕܬܫܡܥ ܦܘܚܡܐ̈ ܕܦܚ̇ܡ
Eph:madNativ ܚܝܠܗ ܡ̇ܪܟܒ ܗܘܐ ܟܠ ܗܕܡܝܢ̈ 161ܟܕ ܡܬܨܝܪ
Eph:madNativ ܠܗ ܒܡܘܫܚܬ ܐܝܕܥܬܗ ܟܠ ܐܢܫ ܚܙܝܗܝ 200ܟܠܢܫ
Eph:madNativ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܪܥ̇ܐ ܟܠ ܐܡܪܐ ܒܥܢܐ 129ܕܡܐ
Eph:madNativ ܫܘܒܚܐ ܠܒܪܗ ܕܡܪܐ ܟܠ ܕܩܛܪ ܠܟܘܢ ܬܓܐ̈
Eph:madNativ ܕܥܘܙܐ ܗܘ ¹³ܙ̇ܟܐ ܟܠ ܡ̣ܙܓ ¹⁴ܪܟܟܘܗܝ ¹⁵ܪܚܡܐ̈
Eph:madNativ ܟܠ ܡܢ ܡܪܐ ܟܠ 18ܐܢ ܓܝܪ ܟܐܢܐ
Eph:madNativ ܠܗ ܬܫܒܚܢ̈ ܥܠ ܟܠ 6ܒܛܢܐ ܕܥܠܡܐ ܥܠܬ
Eph:madNativ X ܥܘܡܩܐ ܠܒܘܫܗ ܟܠ ܫ̇ܠܚ ¹0ܠܒܘܫܗ ܡܙܝܓ
Eph:madNativ ܗܘܐ ܠܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܟܠ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ X 15ܒܠܥܕ
Eph:madNativ XXXXX -- ܣܓܕܬܝ ܟܠ ܕܠܟܠ ܡܝܢܐ 14ܒܫܢܬܐ
Eph:madNativ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܡܢ ܟܠ ܐܣܬܓܕ ܝ 16ܝܕܥ̇
Eph:madNativ ܗ̣ܘܐ ¹⁶ܡܘܠܕܟ ܡܘܠܕ ܟܠ ܒܪܝܟ ܕܛܠܝ ܘܠܟܠ
Eph:madNativ ܐܬܒܣܡܘ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ ܟܠ 6ܐܒܐ ܪܫܡܗ̇ ܠܡܪܝܡܬܐ
Eph:madNativ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܕܚܝܘ ܒܐܝܕܟ 193ܡ̣ܢܘ
Eph:madNativ X ܝܘܡܐ ܡܢ ܟܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܒܗ ܢܦ̣ܩ
Eph:madNativ ܓܝܪ ܕܠܒܫܗ ܠܡܚܪܪ ܟܠ ܒܡܝܐ̈ ܐܦܢ ܥ̣ܒܕܐ
Eph:madNativ ܣܢܝܩܐ ܒܪܝܟ ܚܐܢ ܟܠ XIII ܐܚܪܢܐ ¹