simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ ܕܢܚ̣ܬ ܗ̣ܘܐ ܥܘܠ̣ܐ ܨܐܕܝ ܠܟ ܡܘܪܒܢ̈ ²⁴ ܫܪܝ̣ܬ ܥܠ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܐ ܠܒܪܬ ܡܣܟܢܐ̈ ܠܟ ]ܬܫܒܚܢ̈ X 14ܩܫܝܫ ܡܢ
Eph:madNativ ܒܝܠܕ ܗ ⁵ ܐܦ ⁶ܠܫܢܝ ܡܚܝܠܐ ܗ̣ܘܐ ܟܢܪܐ ܒܪܚܡܐ̈ ܢܨ̈ ܚܢܘ ܗܝ ܟܠ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕ ܣܦ̣ܩ ܠܟܐܒܝܢ̈ ܐ X ܐܘܕܘ ܥܡܡܐ̈ ܦܪܝܩܐ̈ ܠܦܪ ܩ
Eph:madNativ ܫܪܒܝܢ̈ ܒܫܡܐ ܕܨܘܒܥܗ ²⁹ܡܬܟܢܐ ܐܝܟ ܕܥܡܕܬܘܢ ܫܡܘܥܐ̈ ܟܠ ܗܘ ܪܒܐ ܕܥܡܪܐ ܕܡܩܒܠ ²⁷ܟܠ ܨܘܒܥܢܝܢ̈ ²⁸ ܐܝܟ ܪܥܝܢܐ
Eph:madNativ ܒܪܝܬܐ̈ 121ܣܬܘܐ ܕܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܥܩܪܬܐ ܒܬܘܠܘܬܐ ܒܗ ܟܠ X 120ܣܬܘܐ ܕܟܡܝܪܐ ܒܪܝܬܐ ܟܠܗ̇⁴⁹ ܢܦ̣ܩ ܫܘܦܪܐ ܕܐܦܨܚ
Eph:madNativ 6ܐܒܐ ܪܫܡܗ̇ ܠܡܪܝܡܬܐ ܘܒܪܐ ܡܟܪܗ̇ ܠܡܫܒܚܬܐ ܩܪܘܚܐ ܟܠ ܣܛܪܗ ܫܦܥܐ̈ ܝܠܕܬ ܬܘ ܟܠ ܕܨܗܝܢ ܬܘ ܐܬܒܣܡܘ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ
Eph:madNativ X ܒܪܝܬܐ̈ ܕܠܥܠ ܘܕܠܬܚܬ ܕܡ̇ܐ ܚܝܪܗ ⁶¹ ܠܗ̇ܘ ܦܩܘܕܐ ܕܠܟܠ ܟܠ ܥܘ̣ܠܐ ܕܚܐ̇ܪ ܟܠܗ ܠܟܠ ܕܘܟ ⁵⁹ܕܡ̇ܐ ܚܙܘܗ ܕܗܘܝܘ ܡ̇ܕܒܪ
Eph:madNativ ¹0⁴ܕܒܓܠܝܢܗ ¹⁰⁵ܢܗܪܘẌ ܫܠܡ̣ܬ ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܟܠ ܩܝܡܝܢ ܒܪܘܚܐ ܕܢܚܬܬ ܕܬܣܗܕ ]ܥܠܘܗܝ ܬܘܕܝ ܠܕܢܚܟ ܡܦܨܚ
Eph:madNativ ܛܘܒܝܢ̈ ܡܥ̣ܛܦ ܪܒ ܚܝܠܐ ܗܘ ܕܥܐܕܐ̈ ܘܕܚܕܘܬܐ̈ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܓܝܪ ܕܡܩܪܒ ܥܡ ܫܢܬܐ ܒܫܗܪܗ ܡܠܠܐ ܗܘ ܕܡܩܪܒ ܥܡ ܫܬܩܐ ܒܩܠܗ
Eph:madNativ ܒܪܝܢ̈ X ⁴⁴ܕܗܘܝ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ 20ܡܘܠܕܘܗܝ̈ ⁴⁵ܕܝܚܝܕܝܐ ܟܠ ܬܘܒ ⁴²ܡܘܕܐ ܐܢܐ ⁴³ܠܝܠܕܟ ܕܬܪܝܢ ܕܓܠ̣ܐ ܘܛܠ̣ܐ X ⁴³ܡܢ
Eph:madNativ X 17ܚܝܠܐ ܟܝܬ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܗ̣ܘ ܠܐ ܟܠ ܥܦܝܩ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܕܥܦܩܬܗ ܕܐܢ ܩ̇ܦܣ ܚܝܠܗ ܢ̇ܦܠ ܠܗ
Eph:madNativ ܒܪܝܢ̈ ܬܘܒ ⁴²ܡܘܕܐ ܐܢܐ ⁴³ܠܝܠܕܟ ܕܬܪܝܢ ܕܓܠ̣ܐ ܘܛܠ̣ܐ X ܟܠ ܘܡܫ̇ܥܒܕ ܠܗ 19ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܝܠܕܟ ܩܕܡܐ ܕܟ̣ܣܐ ܘܓܢܝܙ ܡܢ
Eph:madNativ ܒܝܠܝܕܘܬܗ ܐܘܪܒ ܪܥܝܢܝ ܚܠܫܐ ܕܐܫܬܥܐ ܥܠ ܡܘܠܕܟ ܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ⁵ܟܘܠ ܕܫܒ̣ܩ ܪܘܡܐ ܕܪܒܘܬܗ ܘܐܬܬܚܬܝ ܠܙܥܘܪܘܬܐ ܡܘܪܒ
Eph:madNativ ܟܠܗ 20ܝܘܡܐ ܕܥܠ ܒܗ ܗ̇ܘ ܓܒܪܝܐܝܠ ⁵¹ ܨܝܕ ܡܣܟܢܘܬܝ ܟܠ ⁵0ܬܐܠܕ ܚܕ ܣܓܝܐܐ ܙܥܘܪ ܐܦ ܣ̇ܓܝ ܕܨܐܕܝX ܟܠܗ ܘܨܝܕ
Eph:madNativ ܐܢܫ ܚܙܝܗܝ 200ܟܠܢܫ ܐܝܟ ܟܝܠܐ ⁵⁸ܕܦܪܘܫܘܬܗ ܗܟܢ ܐܪܓܫ ܟܠ 199ܥܝܪܐ ܐܝܟ ܥܝܪܐ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܡܘܫܚܬ ܐܝܕܥܬܗ
Eph:madNativ ܫܡ̣ܥ ܗܘܐ ܘܕܠܐ ܣܝܒܪ ܢܚ̣ܬ ܠܗ ܠܒܫܗ ܠܥܒ̣ܕܐ ܒܟܪܣܐ ܢܦ̣ܩ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܐܣܬܓܕܝ̈ ܚܪܘܪܐ̈ ܒܫܬܩܐ ܫܐܠܝ̈ ܗܘܝ̈ ܡܚܪܪ
Eph:madNativ ܢܚܬ ܗܘܐ ܘܡܣܟܢܘܬܐ X ²ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ ܕܠܡܣܟܢܐ̈ ܢܦܠܓ ܟܠ ²⁷ܕܢܬܕܡܐ ܒܡܪܐ ²⁸ ܕܗܘܐ ܥܒ̣ܕܐ ܠܥܒܕܘܗܝܝ²̈⁸ X ܡܥܬܪ
Eph:madNativ ܕܐܥܡܕ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܚܕ ܗܘ ܫܟ̣ܢܬ ܪܘܚܐ ܗܫܐ ܕܝܢ ܦܪܚܬ ܢܚܬܬ ܟܠ ܥܠ ܚܕ ܗܫܐ ܕܝܢ ܢܚܬܬ ܘܫ̣ܪܬ ܥܠ ܟܠ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܡܝܐ̈ 2ܡܢ
Eph:madNativ ܣܓܕܬܟ ܪ 37ܪܒܐ ܗܝ ܓܪ ܚܕܘܬܐ ܕܝܠܕܐ ܡܢ ܒܛܢܐ ܐܦ ܚܕ ܗܘ ܟܠ ܣܒ̇ܪ ܒܛܢܟ ܟܕ ܡܛܝܬ ܠܝܠܕܐ ܥܝܪܐ̈ ܣ̇ܒܪܘ ܡܦܩܟ ܒܪܝܟܐ ܡܢ
Eph:madNativ ܒܝܘܡܐ ܕܕܘܟܝܗ ܕܟܝܗ̇ ܠܬܕܟܝܬܐ ܕܒܘܟܪܐ̈ ܘܐܬܩܪܒ X²² ܟܠ ܪܒܐ ܕܒܝܫܘܥ ܕܚܝܠܗ ܗ̣ܘ ܡܗܦܟ ܒܪܝܬܐ̈ 13ܒܘܟܪܐ ܡܕܟܐ
Eph:madNativ ܡ̣ܝܬ ܗܘ ܟܣܝܐܝܬ ܐܝܟ ܦܪܥܘܢ ܒܓܘ ܝܡܐ ܓܠܝܐܝܬ X 2ܠܐ ܗܘܘ ܟܠ ܗܐ ܡ̣ܝܬ ܒܗܘܢ ܥܡܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥܡ̇ܕ ܒܡܝܘܗܝ̈ ܕܡܚܐ