simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ ܫܦܦ ܒܪ ܡܪܐ ܟܠ 1X5ܒܫܘܩܐ ܐܝܟ ܫܒܪܐ
Eph:madNativ ܪܥܝܢܝܢ̈ 14ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܢܚ̣ܬ ܗܘܐ ܟܠܗ
Eph:madNativ ܓܢܒܘܟ ܐܘ ܡܚ̇ܐ ܟܠ ܟܕ ܡܨܛܢܥܝܢ ܠܡܚܬܡ
Eph:madNativ ܠܚܡܪܟ ܚܕܬܐ ܕܡ̇ܚܕܬ ܟܠ 9ܒܟ ܢܫܬ̇ܝܢ ܟܪܡܗ
Eph:madNativ ܘܛܠ̣ܐ X ⁴³ܡܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ X ⁴⁴ܕܗܘܝ̈
Eph:madNativ ܡܣܬܝܟ 94ܟܣܐ ܕܡܩܒܠ ܟܠ ܚܡܪܢܝܢ̈ ܘܐܪܙܐ ܕܒܓܘܗ