simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ 1X5ܒܫܘܩܐ ܐܝܟ ܫܒܪܐ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܟܕ ܫܪܝܐ ܗܘ̣ܬ ܒܗ ܟܠ ܗܘܐ ܘܐ̣ܝܟ ܥ̣ܘܠܐ ܐܝܢܩ ܚܠܒܐ ܘܒܝܬ ܫܒܪܐ ܫܦܦ ܒܪ ܡܪܐ
Eph:madNativ ܢܚ̣ܬ ܗܘܐ ܟܠܗ ܠܘܬ ܡܘܟܟܐ X ³²ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܗܦ̣ܟ ܬܘܒ ܡܢܗ ܟܠ ܐܝܟ ܕܒܝܫܘܥ ܗܐ ³¹ܡܬܡܙܓܝܢ ܟܠ ܪܥܝܢܝܢ̈ 14ܪܒ ܡܢ
Eph:madNativ ܟܕ ܡܨܛܢܥܝܢ ܠܡܚܬܡ ܩܒܪܟ ܐܣܓܝܘ ܫܘܒܚܟ 4ܛܘܦܣܐ ܗܘܐ ܠܟ ܟܠ ܘܐܙܠܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܠܡܕܓܠܘ ܕܡܓܢܒ ܓܢܒܘܟ ܐܘ ܡܚ̇ܐ
Eph:madNativ 9ܒܟ ܢܫܬ̇ܝܢ ܟܪܡܗ ܕܚܒܝܒܝ ܕܝܗ̣ܒ ܚܪܘܒܐ̈ ܐܛܥܡ ܟܠ ܒܬܘܠܐ ܕܣܬܐ ܨܗܝܬܐ ܢܗܘܐ ܡܐܢܐ̈ ܠܚܡܪܟ ܚܕܬܐ ܕܡ̇ܚܕܬ
Eph:madNativ ܒܪܝܢ̈ X ⁴⁴ܕܗܘܝ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ 20ܡܘܠܕܘܗܝ̈ ⁴⁵ܕܝܚܝܕܝܐ ܟܠ ܬܘܒ ⁴²ܡܘܕܐ ܐܢܐ ⁴³ܠܝܠܕܟ ܕܬܪܝܢ ܕܓܠ̣ܐ ܘܛܠ̣ܐ X ⁴³ܡܢ
Eph:madNativ ܚܡܪܢܝܢ̈ ܘܐܪܙܐ ܕܒܓܘܗ ܗܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ 95ܚܕ ܠܚܡܐ ܕܩܨܐ ܠܐ ܟܠ ܗܘ̣ܐ ܫܩܝܗ ܪܒ ܗ̣ܘ ܛܒ ܚܝܠܗ ܕܠܐ ܡܣܬܝܟ 94ܟܣܐ ܕܡܩܒܠ