simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ ܫ̣ܪܐ ܒܗ 14ܡܢ̣ܘ ܓܝܪ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܢܫܘܛܝܗ̇ ³⁸ܠܣܢܝܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ܪܡܐ ܒܡܝܐ̈ ܟܕ ܒܣܝܐ ܗܝ ܚܙܬܗ ܪܒܐ ܗܝ ܛܒ ܒܨܬܗ ܕܪܡ ³⁷ܡܢ
Eph:madNativ ܚܕܘܬܐ̈ ܚܘܪܪ ܥ̣ܒܕܐ̈ ܚܘܬܪ ܚܐܪܐ̈ ܟܘܠܠ ܬܪܥܐ̈ ܦܘܢܩ ܟܠ ¹ ܥܠ ²ܩܠܐ ܕܡ̣ܢܘ ܣ̇ܦܩ ܠܡܡܠܠܘ 1ܗܢܘ ܝܪܚܐ ܕܛܥܝܢ ܟܠܗ
Eph:madNativ ܕܚܝܘ ܒܐܝܕܟ 193ܡ̣ܢܘ ܡܨܐ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܒܪ ܟܣܝܐ ܕܢܚ̣ܬ ܟܠ ܟܢܦܐ ܕܡܪܝܡ X 19ܐܬ̣ܝܬ ܠܡܘܟܟܐ ܕܠܟܠ ܬܚܐ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢ
Eph:madNativ ܕܩܛܪ ܠܟܘܢ ܬܓܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܐܬܪܓܪܓܘ ܠܗ ܫܡܗܟܘܢ̈ XX ܟܠ --XXX ܝ . X9ܝ . X7ܝ . XX ܝ̇ 13ܝ̇XX -- ܫܘܒܚܐ ܠܒܪܗ ܕܡܪܐ
Eph:madNativ ܒܝܠܕ ܗ ³ ܐ 1ܐܘܕܘ ܥܡܡܐ̈ ܒܥܐܕܐ ܒܘܟܪܐ ܕܥܐܕܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܬ ܟܠ ܫܘܚܠܦ ܩܠܐ ¹ ܥܘܢܝܐ : ²ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܢ ܟܘܠ ܒܝܠܕ ܗ ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܢ
Eph:madNativ ܡܢ ܦܬܘܪܗ ܐܝܟܢ ܐܩܪܘܒ ܨܝܕ ܥܙܪܘܪܐ̈ ⁶²ܥܛܝܦ ܙܠܝܩܐ̈ I ܟܠ ܐܦܬܚ ܡܒܘܥ ܚܠܒܐ ܠܟ ܡܒܘܥܐ ܐܝܟܢ ܐܬܠ ܬܘܒ ܡܙܘܢܐ ܠܟ ܙܐ̇ܢ
Eph:madNativ ܐܝܟ ܡܪܐ ܟܠ ⁶ 2ܐܡܟ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܗ̣ܝ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܘܚܬ̣ܟ ܥܡ ܟܠ ܟܠ ܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܠܟ ܡܢ ܢܣܦܩ ⁵ ܥܘܢܝܬܐ : ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܕܠܝܠ ܠܗ
Eph:madNativ ܬܚܕܐ ܥܢܟ 56ܪܘܥܡܢ ܪܒܘܢܝ ܠܐ ܬܩܨ ܠܢ ܡܬ̇ܪܥܡ ܦܘܡܢ ܟܕ ܟܠ ܕܡܥ]ܕܝܢ⁴²[ 55ܡܢ ܓܘ ܡܪܥܝܬܟ ܩܠ ܟܪܝܘܬܐ ܒܟ ܗ̣ܘ ܡܚܕܐ
Eph:madNativ ܗܘ̣ܬ̇ ܠܟ ܐܡܐ ⁷ ܗ̣ܘܬ ܠܟ ܚܬܐ ⁸ܡܟܝܪܬܟ ܗ̣ܝ ܬܘܒ ܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܝܟ ܡܪܐ ܟܠ ⁶ 2ܐܡܟ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܗ̣ܝ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܘܚܬ̣ܟ ܥܡ
Eph:madNativ 14ܐܕܡ ܐܪܡܝ ܗܘܐ ܚܘܒܠܐ ²¹ܥܠ ܐܢܬܬܐ ܕܡܢܗ ]ܢܦܩܬ ²² ܟܠ ܚ̣ܙܬ ܕܟܣܐ ܒܗ ܝܘܡܢ ܐܫ̇ܬܠܡ ܢܕܪܗ̇ ܕܡܢ ܙܪܥܗ̇ ܕܢܚ ܡܚܐ
Eph:madNativ ܬܠܝܢ̈ ܢܫܡܬܐ̈ ܕܠܥܠ ܘܕܠܬܚܬ 153ܟܕ ܟܝܬ ܝܢܩ ܗܘܐ ܚܠܒܗ̇ ܟܠ ܕܠܐ ܚܝܠܗ ܕܒܪܐ ܠܐ ܐܢܫ ܩܐܡ X 15ܒܣܘܩܗ ܗ̣ܘ ܚܝܐ ܕܗ̇ܘ ܡܚܐ
Eph:madNativ ܩܠܝܢ̈ ܡܛܠ ܩܠܟ 15ܓܡܘܪܬܐ ܕܪܚ̣ܫܬ̇ ܒܥܪܣܗ ܕܒ̇ܥܙ ܟܠ ܡܛܠܬܟ ܡ̇ܠܦ ܚܘܨܦܐ ܠܟܘܠ ܬܝܒܐ̈ ܐܡ̣ܣܪ ܐܕܢܝܗ̇̈ ܥܠ
Eph:madNativ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܠܐܪܥܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܠܝܗܘܕ X ⁹⁸ܘܡܢܗ̇ ܟܠ ܡܠܬ ܡܪܝܡܐ 21ܕܠܐ ܢܦܗܐ ܐܢܘܢ ܒܣܘܓܐܗ ܠܚܙܝܘܗܝ̈
Eph:madNativ ܕܐܬ̣ܪܡܝ ܘܫܐ̇ܠ ܕܢܫܡܥ ܗܘܐ ܘܢܐܠܦ ܕܝܕܥ̇ ܗܘܐ ܕܢܓܠܐ ܟܠ ܡܦܗܐ ܙܥܘܪܘܬܢ ܒܥܘܬܪܐ ܕܦܘܪܫܢܘܗܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܠܝܕܥ̇
Eph:madNativ ܝܗܘܒܐ̈ ܡܢ ܓܙܗ ܐܪܡܝܘ ܥܠ ܦܬܘܪܗ ܫܠܡ ܡܕܪܫܐ̈ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ ܟܠ ܕܒ̣ܪܝܢ̈ ܠܗ ܣܡ̣ܬ̇ ܩܘܕܡܘܗܝ 214ܡܢ ܕܝܠܗ ܢܕܪܘ ܗܘܘ
Eph:madNativ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ²⁴ 9ܠܗ̇ܘ ܕܪܐ ܚ̇ܕܝ ܝܠܕܟ ܘܠܕܪܢ ܚ̇ܕܝ ܝܘܡܟ ܟܠ ܕܠܐ ]ܡܬܡܫܚܐ ܒܐܘܪܝܐ ܫܝܛܐ ܪܡܝܐ ܗܘܬ ܒܪܝܟ ܕܝܗ̣ܒ ܠܢ
Eph:madNativ ܐܝܟ ܠܐ ܣܢܝܩܐ ܘܗ̇ܦܟ ܝ̇ܙܦ ܟܠ ܐܝܟ ܚܣܝܪܐ 205ܝܗ̣ܒ ܟܠ ܟܠ ܝܗ̇ܒ ܠܢ ܟܠ ܘܗܘܝܘ ܡܥܬܪ ܟܠ ܝ̇ܙܦ ܡܢ ܟܠ 204ܗܘܝܘ ܝܗ̇ܒ
Eph:madNativ ܠܫܢܝܢ̈ XX 1ܛܥܝܢ ܗܘܐ ܠܗ ܝܘܣܦ ܘܟܣܐ ܗܘܐ ܒܗ ܟܝܢܐ ܫܬܝܩܐ ܟܠ XXX ܛܥܝܢܐ ܗܘܬ ܡܪܝܡ ܥ̣ܘܠܐ ܫܠܝܐ ܟܕ ܒܗ ܗܘ ܟܣ̣ܝܢ ܗܘܘ
Eph:madNativ ܡ̣ܙܓ ¹⁴ܪܟܟܘܗܝ ¹⁵ܪܚܡܐ̈ ܒܡܝܐ̈ ܘܒܝܕ ܡܫܚܐ ܕܬܫܟܚ ܟܠ ܘܣܪܦܐ̈ ܬܘܒ ܡܛܫܝܢ ¹²ܐܦܝܗܘܢ̈ ܕܥܘܙܐ ܗܘ ¹³ܙ̇ܟܐ
Eph:madNativ ܒܝܠܝܕܘܬܗ ܐܘܪܒ ܪܥܝܢܝ ܚܠܫܐ ܕܐܫܬܥܐ ܥܠ ܡܘܠܕܟ ܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ⁵ܟܘܠ ܕܫܒ̣ܩ ܪܘܡܐ ܕܪܒܘܬܗ ܘܐܬܬܚܬܝ ܠܙܥܘܪܘܬܐ ܡܘܪܒ