simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ ܒܨܬܗ ܕܪܡ ³⁷ܡܢ ܟܠ ܫ̣ܪܐ ܒܗ 14ܡܢ̣ܘ
Eph:madNativ ܝܪܚܐ ܕܛܥܝܢ ܟܠܗ ܟܠ ܚܕܘܬܐ̈ ܚܘܪܪ ܥ̣ܒܕܐ̈
Eph:madNativ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܕܚܝܘ ܒܐܝܕܟ 193ܡ̣ܢܘ
Eph:madNativ ܫܘܒܚܐ ܠܒܪܗ ܕܡܪܐ ܟܠ ܕܩܛܪ ܠܟܘܢ ܬܓܐ̈
Eph:madNativ ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܒܝܠܕ ܗ ³
Eph:madNativ ܡܙܘܢܐ ܠܟ ܙܐ̇ܢ ܟܠ ܡܢ ܦܬܘܪܗ ܐܝܟܢ
Eph:madNativ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܕܠܝܠ ܠܗ ܟܠ ܐܝܟ ܡܪܐ ܟܠ
Eph:madNativ ܒܟ ܗ̣ܘ ܡܚܕܐ ܟܠ ܬܚܕܐ ܥܢܟ 56ܪܘܥܡܢ
Eph:madNativ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܘܚܬ̣ܟ ܥܡ ܟܠ ܗܘ̣ܬ̇ ܠܟ ܐܡܐ
Eph:madNativ ܙܪܥܗ̇ ܕܢܚ ܡܚܐ ܟܠ 14ܐܕܡ ܐܪܡܝ ܗܘܐ
Eph:madNativ ܚܝܐ ܕܗ̇ܘ ܡܚܐ ܟܠ ܬܠܝܢ̈ ܢܫܡܬܐ̈ ܕܠܥܠ
Eph:madNativ ܐܡ̣ܣܪ ܐܕܢܝܗ̇̈ ܥܠ ܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܡܛܠ ܩܠܟ
Eph:madNativ ܐܢܘܢ ܒܣܘܓܐܗ ܠܚܙܝܘܗܝ̈ ܟܠ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ
Eph:madNativ ܕܦܘܪܫܢܘܗܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܠܝܕܥ̇ ܟܠ ܕܐܬ̣ܪܡܝ ܘܫܐ̇ܠ ܕܢܫܡܥ
Eph:madNativ ܕܝܠܗ ܢܕܪܘ ܗܘܘ ܟܠ ܝܗܘܒܐ̈ ܡܢ ܓܙܗ
Eph:madNativ ܒܪܝܟ ܕܝܗ̣ܒ ܠܢ ܟܠ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ²⁴
Eph:madNativ ܟܠ 204ܗܘܝܘ ܝܗ̇ܒ ܟܠ ܐܝܟ ܠܐ ܣܢܝܩܐ
Eph:madNativ ܗܘ ܟܣ̣ܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܠܫܢܝܢ̈ XX 1ܛܥܝܢ
Eph:madNativ ܕܥܘܙܐ ܗܘ ¹³ܙ̇ܟܐ ܟܠ ܡ̣ܙܓ ¹⁴ܪܟܟܘܗܝ ¹⁵ܪܚܡܐ̈
Eph:madNativ ܘܐܬܬܚܬܝ ܠܙܥܘܪܘܬܐ ܡܘܪܒ ܟܠ ܒܝܠܝܕܘܬܗ ܐܘܪܒ ܪܥܝܢܝ