simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܒܗ̇ ܪܙܐ ܡܩܕܫ ܟܠ 3ܟܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ
Eph:madFaith ܟܝ ܪܒ ⁷ܡܢ ܟܠ ⁸ܠܐ ܝܗܒ ܕܒܡܫܘܚܬܐ
Eph:madFaith ܘܒܥܘܩܒܐ ܕܝܠܕܗ ܕܒܪܐ ܟܠ ܡܪܚܐ̈ ]ܫܠܡ ³
Eph:madFaith ¹ܘܐܢ ܐܫܬܟܚ ܫܪܝܪ ܟܠ ܫܡ ܛܥܝܡ ܘܚܠܝܡ
Eph:madFaith ܀ ܝ X6ܝܕܥ ܟܠ ܢ̣ܛܪ ܗܘܐ ܕܨܝܕ
Eph:madFaith ܠܢܦܫܐ ܗܡܣܐ ܡܚܒܠ ܟܠ ܒܟܠܙܒܢ ܠܐ ܥܕܪܐ
Eph:madFaith ²ܡܢ ܟܠ ܥܠ ܟܠ ܒܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܡ
Eph:madFaith ܣܓܝܐܝܢ̈ ܫܡܗܘܗܝ̈ ܕܡܪܐ ܟܠ ܒܐܒܐ ܘܒܪܐ ¹ܘܪܘܚܐ
Eph:madFaith ܪܒܐ X ³¹ܒܛܠܟ ܟܠ ܡܬܓܐܐ³² ܝܘܠܦܢܟ ܛܠܐ
Eph:madFaith ܐܝܬܝܟ ܚܝܐ ܘܡܚܐ ܟܠ 4ܪܟܒ ܥܝܠܐ ܫܝܛܐ
Eph:madFaith ܠܒܘܟܪܐ ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܒܝܕ ܥܘܩܒܐ ܡܙܥܪ
Eph:madFaith ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܕܐܪܓܫ ܒܗ ܒܫܪܪܟ²
Eph:madFaith X ܝX ܘܠܝܕܥ ܟܠ ܩܪܒܗ̇ XX ܡ̇ܢ
Eph:madFaith ܟܝܢܐ ܕܪܒ ܡܢ ܟܠ ܫܘܒܚܐ ܗܘ ܣܪܝܩܐ
Eph:madFaith ܒܡܘܠܕܗ ܕܗ̇ܘ ܝܕܥ ܟܠ ܥܒܕܐ ܕܗ̣ܘ ܠܗ
Eph:madFaith ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܗ ܬܩܢ ܟܠ ܥܒܕܐ ³ܠܘܬܗ ܠܐ
Eph:madFaith ܠܗܢܐ ܚܪܝܢܐ ܕܠܚ ܟܠ ܚܙܩܝܐܝܠ ܩܕܡ ܨܪܗ
Eph:madFaith ܩܘܕܫܐ 11ܠܐ ܢܫܡܘܛ ܟܠ ܐܢܫ ܠܫܢܗ ܚܠܦ
Eph:madFaith ܟܣܐ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܒܟܠܗܝܢ ܘܐܠܐ ܐܢ
Eph:madFaith ܕܢܒܨܐ ܝܠܕܗ ܕܡܪܐ ܟܠ ܀ 9ܙܟܪܝܐ ܥܠ