simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith 3ܟܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܪܫܝܡܐ ܛܥܝܬܐ ܗ̣ܝ X ܢܥܬܕ ܢܦܫܢ ܟܠ ܘܐܦ ܪܘܚ ܩܘܕܫܐX ܩܕܫܬܗ̇X ܘܐܦ ⁸ܨܪܬ ܒܗ̇ ܪܙܐ ܡܩܕܫ
Eph:madFaith ⁸ܠܐ ܝܗܒ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܨܐܕܘܗܝ XX ܐܠܐ ܕܠܐ ܛܟܣܐ ܟܠ ܒܛܟܣܐ ܠܒܪܝܬܐ̈ ܕܢܩܒܠ ܒܟܝܠܐ ܥܘܕܪܢܝܗܝܢ ܠܗ ܟܝ ܪܒ ⁷ܡܢ
Eph:madFaith ܡܪܚܐ̈ ]ܫܠܡ ³ ܒܪ ܩܠܗ 1ܚܘܒܟ ܡܪܝ ܡܓܪܓ ܠܢ ܘܡܠܒܒ ܠܢ ܟܕ ܟܠ ܕܚܝܠܬ ܡܢ ܟܠ ܒܝܡܐ ܟܠܝܢ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܘܒܥܘܩܒܐ ܕܝܠܕܗ ܕܒܪܐ
Eph:madFaith ܫܡ ܛܥܝܡ ܘܚܠܝܡ ܘܗ̇ܘ ܫܡ ܒܪܐ ܦܟܝܗ ܦܟܗܢܢ ܕܦܟܗܢܝܗܝ ܡ ܟܠ ²ܢܩܫܗ XXXX¹ ܟܘܠܐ ܐܦ ܫܡܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ¹ܘܐܢ ܐܫܬܟܚ ܫܪܝܪ
Eph:madFaith ܢ̣ܛܪ ܗܘܐ ܕܨܝܕ ܬܘܩܢܗ ܕܐܕܡ ܢܓܠܝܘܗܝ ܣܓܝ ܠܒܘܟܪܗ ܚ̣ܙܐ ܟܠ ܗܘܐ ܕܢܒܪܐ ܢܘܢܐẌ ܪܓܝܓܐ̈⁶ ܘܦܪܚܬܐ ܦܐܝܬܐ ܀ ܝ X6ܝܕܥ
Eph:madFaith ܒܟܠܙܒܢ ܠܐ ܥܕܪܐ ܠܥܝܢܐ ܨܒܥܐ ܕܬܗܡܘܣ ܒܗ̇ X X ܝ XX ܘܐܦ ܠܐ ܟܠ ܢܬܪܐ ܩܫܐ ܠܥܝܢܐ̈ ܟܡܐ ܟܝ ܩܫܐ ܠܢܦܫܐ ܗܡܣܐ ܡܚܒܠ
Eph:madFaith ܒܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܡ 12ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܓܝܪ ܢܦܫܗ ܡܦܪܫ ܗܘܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܟܠ ܕܟܕ ܠܐ ܡܚܝܢ ܠܗ¹ ܐܝܟ ܗܘ ܕܓܢܣܢ ܗܘ ܘܟܕ ܦܪܝܫ ²ܡܢ ܟܠ ܥܠ
Eph:madFaith ܒܐܒܐ ܘܒܪܐ ¹ܘܪܘܚܐ ܐܥܡܕܢ ܦܪܝܫܐܝܬ ܬܫܒܚܢ̈ ܠܪܒܘܬܟ ܡ ܟܠ ܦܓܪܟ ܗܐ ܥܡܕܝܢ ܦܓܪܐ̈ ܘܟܕ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ̈ ܫܡܗܘܗܝ̈ ܕܡܪܐ
Eph:madFaith ܡܬܓܐܐ³² ܝܘܠܦܢܟ ܛܠܐ ܗ̣ܘ ܟܣܝܐ X ³³ܠܐܪܥܐ ܟܣܝܬܐ ܩܛܘܦ ܟܠ ܕܥܠܘܗܝ ܢܣܬܡܟܘܢ X⁰ 7ܒܡܛܪܐX ܟܠ ܪܒܐ X ³¹ܒܛܠܟ
Eph:madFaith 4ܪܟܒ ܥܝܠܐ ܫܝܛܐ X ¹ܟܣܐ ܒܫܦܠܗ ܢܨܚܢܗ ܪܟܒܝ̈ ܪܟܫܐ̈ ܟܠ ܗܘܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܒܐܪܥܐ ܐܒܐ ܡܝܘܬܐ ܟܕ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܚܝܐ ܘܡܚܐ
Eph:madFaith ܒܝܕ ܥܘܩܒܐ ܡܙܥܪ ܐܢܬ 341ܠܢܘܪܐ ܕܬܩܪܘܒ ܚܠܫ ܐܢܬ ܘܥܠ ܟܠ ܡܪܝܗܘܢ̈ ܘܚܝܠܘܬܐ̈ ܠܡܠܟܝܗܘܢ̈ ¹ ܘܐܢܬ ܠܒܘܟܪܐ ܪܒ ܡܢ
Eph:madFaith ܕܐܪܓܫ ܒܗ ܒܫܪܪܟ² ܚ X ܚܡܪܐ ܕܒܐܓܢܐ̈ ³ܐܚܝܢܐ ⁴ܐܦX ܒܪ ܟܠ X ¹ܚܡܪܐ ܛܒܐ ܡܠܝ ܦܘܡܝ ܬܫܒܘܚܬܟ ܥܘܢܝܬܐ : ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢ
Eph:madFaith ܩܪܒܗ̇ XX ܡ̇ܢ ܢܡܪܚ ܕܢܒܨܐ ܒܥܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܓܢܝܙܐ ܘܠܚܕ ܟܠ ܕܢܐܡܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܝܕܥ ܟܢܫܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ X ܝX ܘܠܝܕܥ
Eph:madFaith ܫܘܒܚܐ ܗܘ ܣܪܝܩܐ ܓܝܪ ܥܠܬܗ ܕܥܘܩܒܟ ܝ ܟܝܢܐ ܐܢܬ ܚܠܫܐ ܟܠ ²ܒܒܪܝܬܐ̈ ܘܝܩܪ ܠܒܪܘܝܐ ܘܠܐ ܬܬܚܪܐ ܘܬܒܨܐ ܟܝܢܐ ܕܪܒ ܡܢ
Eph:madFaith ܥܒܕܐ ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܠܐ ܝܕܥ ܐܝܟܢ ܒ̇ܨܐ ܠܥܒܘܕܗ ܀ 17ܟܝܢܐ ܪܒܐ ܟܠ ܕܬܕܥ ܠܐ ܝܕܥܬ ܐܝܟܢ ܬܡܪܚ ܬܗܡܘܣ ܒܗ ܒܡܘܠܕܗ ܕܗ̇ܘ ܝܕܥ
Eph:madFaith ܥܒܕܐ ³ܠܘܬܗ ܠܐ ܩܪܒ ⁴ܕܒܪܗ ܗ̣ܘ ܩܪܝܒ ܨܐܕܘܗܝ⁵ 149ܠܝܬ ܟܠ ܡܢ ܩܢܝܢܘܗܝ̈ 145ܚܕ ܗܘ ܕܩܪܝܒ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܗ ܬܩܢ
Eph:madFaith ܚܙܩܝܐܝܠ ܩܕܡ ܨܪܗ ܟܕ ܟܐܐ ܗܘܐ ܒܪܥܘܬܐ̈ ܕܥܪܒܝ̈ ܠܡ ܪܥܘ ܟܠ XX --⁷ܩܕܡܐܝܬ X⁸ 9ܠܗܢܐ ܕܪܫܐ ܫܓܫ ܟܠ ܠܗܢܐ ܚܪܝܢܐ ܕܠܚ
Eph:madFaith ܐܢܫ ܠܫܢܗ ܚܠܦ ܣܝܦܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܐܦ ܬܪܥܝܬܐ ²ܩܫܬܐ ܠܡܠܐ̈ ܠܐ ܟܠ ܫܦܝܬܐ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܐܦ ܠܐ ܒܪܘܚ ܩܘܕܫܐ 11ܠܐ ܢܫܡܘܛ
Eph:madFaith ܒܟܠܗܝܢ ܘܐܠܐ ܐܢ ܨܒܐ ܗܘ ܕܢܦܫܗ ܢܦܫܩ ܠܢ ܠܐ ܐܝܬ ܒܒܪܝܬܐ ܟܠ ܘܢܡܘܫ ܠܪܒܘܬܗ ܘܢܐܡܪ ܕܐܝܟܢ ܗܝ ܗܐ ܓܝܪ ܟܣܐ ܗܘ ܡܢ
Eph:madFaith ܀ 9ܙܟܪܝܐ ܥܠ ܕܥܩܒ ܒܠܡܘܗܝ ܦܘܡܗ ܒܫܬܩܐ ܗܦܟ ܝܩܪ ܒܫܬܩܐ ܟܠ ܙܘܥܐ ܘܕܚܠܐ ܘܪܥܠܐ⁸ ܐܢ ܐܢܫ ܡܡܪܚX ܕܢܒܨܐ ܝܠܕܗ ܕܡܪܐ