simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܟܝܢ ܟܣܝܐ ܡܢ ܟܝ ܩܫܐ ܡܢܗ ܕܦܪܣܝ ܓܠܐ ܐܪܙܗ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܟܠ ܕܝܠܘܕܐ ܗܘ ܐܝܠܕ X ² ܡܟܝܠ ¹ܕܡܚܫܒܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܡܛܫܝܬܐ ܕܡܢ
Eph:madFaith ܒܟܠ ܟܝ ܡܕܓܠ ܗܘܐ ܡ 4ܡܢܝ ܕܝܢ ܫܡܥ ³ܕܐܠܘ ܠܐ ܗܘܐ ܫܪܪܐ ܗܘܐ ܟܠ ܕܓܠܘ ܢܒܝܐ̈ ܘܠܐ ܟܕܒܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܘܠܐ ܕܘܕܘ ܘܗܢܐ ܕܪܒ ܡܢ
Eph:madFaith ¹ܒܠܫܢܝ ܡܣܟܢܐ ܥܘܢܝܬܐ : ܗܒ ܠܝ ܕܠܐ ܐܡܪܚ ܘܐܥܩܒ ܡܘܠܕܟ ܟܠ ܓܝܪ ܫܐܠܬ ܡܘܬܐ ܗܝ ܐܠܐ ܕܐܣܦܩ ܐܟܪܙ ܫܘܒܚܗ ܕܗ̇ܘ ܪܒ ܡܢ
Eph:madFaith ܡܙܘܢܝܢ̈ ]ܝ̇ܗܒ ⁸[ܠܢ 213ܗܢܐ ܕܢܟܐ ²ܠܚܙܝܐ̈ ܟܠ ܟܠ ܘܦܬܘܪܐ ܠܟܘܠܐ ܒܪܚܡܐ̈ ¹⁵ ܗܢܐ ܕܢܘܟܪܝ ܠܐܟܘܠܐ̈
Eph:madFaith ܕܗܝܡܢ ܠܟܘܢܝܝܟ̈ ¹ 2ܐܝܬ ܠܗ ܫܡܗܐ̈ ܓܝܪ ܓܡܝܪܐ̈ ܟܠ ܫܡܗܘܗܝ̈ ܘܦܘܪܫܢܘܗܝ̈ ܥܘܢܝܬܐ : ܠܟ ܬܫܒܚܢ̈ ܡܢ
Eph:madFaith ܕܐܝܟܢܐ ܘܒܡܢ ܫܡܥ ¹ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܐܕܢܐ̈ ܫܡܥ ¹ܕܟܠܗ ܒܟܠܗ ܟܠ ܕܬܣܬܟܠ ܕܓܠܝܙ ܗܘ ܡܢ ܡܫܡܥܬܐ XX 549ܠܐ ܕܝܢ ܬܒܨܐ ܠܫ̇ܡܥ
Eph:madFaith ܕܥܠ ܦܬܘܪܐ ܗܘ ܡܣܟܢܐ ܡܬܪܒܐ ܗܘܐ ܕܝܘܣܦ ܘܕܡܪܝܡ 3ܡܢ ܟܠ ܗܝ ܙܥܘܪܘܬܟ ܪܒܐ ܗܝ ܡܢ ܡܠܠܐ̈ ܡܢܘ ܓܝܪ ܢܦܬܚ ܦܘܡܗ ܥܠ ܙܐܢ
Eph:madFaith ܡܝܩܪ ܗܘܐ ܕܝܡܐ ܗܘܐ ܪܟܘܒܗ ܘܐܐܪ ܠܡܪܟܒܬܗ ܥܘܢܝܬܐ : ܟܠ ܘܒܪܐ ܩܪܐ ܠܐܒܐ ܐܦ ⁴ܒܗ ܒܡܘܟܟܗ ܐܬܕܪܟ ܕܡܪܐ ܗܘܐ ܕܡܢ
Eph:madFaith ܡ 9ܡܛܠ ܕܐܬܟܢܝܘ ܐܢܫܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܟܝܢܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܡܫܬܡܥܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܟܠܡܕܡ ܘܡܢܘ ܡܨܐ ܗܦܟ ܫܡܗܘܗܝ̈ ܕܡܪܐ
Eph:madFaith ܟܐܦܝܢ̈ ܒܐܪܙ ܗܘ ܝܠܕܐ ܕܠܐ ܬܩܢܬܗ ܥܒܘܕܘܬܐ 13ܥܪܩܬ ܟܠ ܣܓܝ ܛܥܐ ܟܝܢܟܝ ܩܥܐ ܕܠܘ ܬܘܩܢܐ ܗܘ ܕܐܘܡܢܘܬܐ XX ܐܝܟ
Eph:madFaith ܓܢܣܝܢ̈ ⁶ ܚܡܪܗ ⁷ܢܓܕ ܘܐܝܬܝ ¹ ⁸ܥܕܪܐẌ ܠܝܘܠܦܢܗ ܘܡܛܠ ܟܠ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܐܬܘܢ ܠܬܘܠܡܕܗ ܡܨܝܕܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܟܢܫܬ
Eph:madFaith ܛܘܦܣܐ ܓܠܝܐ 10ܒܗ ܡܙܕܟܝܐ ܩܪܝܪܘܬܐ ܕܒܓܘ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܟܠ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ 9ܒܚܡܝܡܘܬܐ ܡܬܒܫܠ ܟܠ X ܐܝܟ ܕܒܪܘܚܐ ܡܬܩܕܫ
Eph:madFaith ܨܒܝܢܝܢ̈ ܘܐܢ ܙܠ ܣܓܝ ܗ̣ܘ ܨܒܝܢܢ X ¹⁴ܡܢ ܨܒܝܢܟ XX¹ ܟܠ ¹⁰ܢܬܩܘܠ ܒܟ ¹¹ܪܥܝܢܝܢ X ¹X ܒܦܘܚܡ ܨܒܝܢܟ ¹³ܢܬܩܘܠ
Eph:madFaith ܡܢ ܕܐܡܪܚ ܕܢܕܪܘܫ ܥܡ X ܩܘܫܬܐ 3ܐܢ ܓܝܪ ܓܒܪܝܐܝܠ ܐܬܥܙܙ ܟܠ ܐܘ ܣܒܐ ܣܦܪ ܕܪܫ ܐܝܟܘ ܡܡܠܠܟ X ܗܟܢ ܫܠܐ ܘܐܦ ⁴ܡܫܬܬܩ
Eph:madFaith ܥܕܢ ܕܩܪܝܒ ܗ̣ܘ ܠܟ ܫܘܥܠܝܐ ܩܪܝܒ ܗܘ ܠܟ ܩܘܦܚܐ 309ܐܦ ܟܠ ܬܣܥܐ ܥܠ ܟܣܝܬܐ̈ 305ܡܬܟܣܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܩܪܝܒܐ̈ ܕܥܡܟ ܐܢܘܢ
Eph:madFaith ܒܫܘܥܠܗ ܗܘ 9ܢܦܫܗ ܚܘܝ ܒܕܘܟܐ ܘܚܘܝ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܣܒܪܢܢ ܟܠ ܠܒܬܐ ¹ܕܣܦܝܠܐ ܐܬܩܦܣ ܘܩܡ ܥܠܝܗ̇ ܦܫܛ ܗܘܐ ܡܠܐ ܫܡܝܐ ܟܕ