simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ¹⁰ܡܬܢܛܪܐ 13ܒܝܡܐ ܚܢܝܩܝܢ ܟܠ ܡܨܪܝܐ̈ ܟܕ ܠܐ
Eph:madFaith ܥܘܢܝܬܐ : ܡܢ ܟܠ ܕܗܝܡܢܘ ²ܒܟ ܫܘܒܚܐ
Eph:madFaith ܫܘܦܪܐ ܕܦܐܐ ܡܢ ܟܠ ܘܦܩܪܘ ܣܒܐ̈ ܘܥܠܝܡܐ̈
Eph:madFaith ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܡܪܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܝܬܐ ܢܦܫܗ
Eph:madFaith ܦܪܝܫ ܡܢ X ܟܠ ܐܝܬܝܐ ܗܘ ܕܫܪܒܗ
Eph:madFaith ܕܢܪܫܐ ܩܠܗ ܕܪܫܐ ܟܠ ܝX ܟܕ ܠܐ
Eph:madFaith ܗܘܝܘ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ X ܝXX
Eph:madFaith 69ܒܗ ܗ̣ܘ ܬܠܝܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ ܟܕ ³ܗ̣ܘ
Eph:madFaith ܘܐܡܠܟ ܒܟܠ ܥܠ ܟܠ ]ܝܕ ¹[ܒܪ ܩܠܗ
Eph:madFaith ܟܝܬ ܦܪܝܫ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܐ ܕܪܒ ܡܢ
Eph:madFaith ¹ܒܩܛܝܪܐ ܡܪܘܬܗ ܥܠ ܟܠ ܣܝܡܐ ¹0 217ܗܘܝܘ
Eph:madFaith ¹ܘܡܝܐ̈ ܟܝܢܗ ܕܡܪܐ ܟܠ ܐܝܢܐ ܗܘ ²ܕܢܪܓܫ
Eph:madFaith ܕܝܢ ܙܥܪ ³ܡܘܪܒ ܟܠ ܠܟ ܗ̣ܘ ܡܙܥܪ
Eph:madFaith ܒܗ̇ ܗܘ ܚܕܝܢ ܟܠ ܬܓܪܐ̈ ܟܕ ܠܐ
Eph:madFaith 7ܟܡܐ ܟܝ ܕܘܝܢ ܟܠ ܟܦܘܪܐ̈ X ܒܦܫܝܩܬܐ̈
Eph:madFaith ܘܒܦܬܝܐ ܒܐܪܙܗ ܛܒܝܥ ܟܠ ܡܕܡ ܨܠܝܒܐ X
Eph:madFaith ܠܟ ܬܫܒܚܢ̈ ܡܢ ܟܠ X X ܝ
Eph:madFaith ³ܐܪܥܐ ܥܠ ܥܠܝܐ̈ ܟܠ ܫܘܐܠܝܢ̈ ܕܪܫܐ ܕܡܠܐ
Eph:madFaith X ܬܘܕܝ ܠܡܪܐ ܟܠ ܕܪܟܒ ܐܦ ܬܩܢ
Eph:madFaith X -- ³ܩܐܡ ܟܠ X -- ²ܕܢXܕ