simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܠܫܢ ܫܬܩܐX ܕܒܗ ܗ̣ܘ Xܡܡܠܠ ܐܒܐ ܥܡ ܚܒܝܒܗ ⁷ ܠܥܝܪܐ ܢܘܟܪܝ ܟܠ 8ܢܘܟܪܝ ܠܫܢܢ ܡܢ ܩܠܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܠܫܢ ܥܝܪܐ̈ ܢܘܟܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ
Eph:madFaith ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܥܒܝܕܐ ܡܢ ܚܕ ܢܣܒܗ ܒܚܢܢܐ 289ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܪܒ ܟܠ ܥܒܘܕܗ 285ܬܚܝܬ ܣܘܢܩܢܐ ܓܝܪ ¹ܣܡܗ ܕܢܪܓܫ ܡܢܘ ܙܐܢ ܠܗ
Eph:madFaith ܢܦܩ ܡܢܗ ܓܪܒܐ ܡܛܡܐ ܟܘܠ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܪX ܟܠ ܐܒܥ ܟܠ ܓܠܝܐܝܬ ܐܬܦܪܣܝ X ܝ XX 15ܒܝܬ ܩܘܕܫܐ X ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܩܕܫ
Eph:madFaith ܒܣܘܓܐܗ ܡܣܓܦ ܠܢ ² ܘܫܡܫܐ ܡܗܕܪ ܟܠ ܒܥܘܙܗ ܡܥܘܪ ܠܢ ³ ܘܐܦ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܪX ܟܠ ܐܒܥ ܠܢ ܕܪܫܐ ܡܕܘܕ ¹ܟ܏ܠ ܡܛܪܐ ܡܥܕܪ
Eph:madFaith ܫܩܠܢ ܡܢ ܓܒܐ ܓܠܝܐ 265ܘܒܓܒܐ ܟܣܝܐ ܚܢܩܢ ܕܕܠܡܐ ܢܚܐ ܟܠ ܗ̇ܘ ܓܠܝܐ ܡܬܚܦܐ ܘܠܐ ܗ̇ܘ ܟܣܝܐ ܡܬܥܩܒ ܣܛܢܐ ܕܨܢܝܥ ܡܢ
Eph:madFaith X ܝ X¹ܘܐܝܟ ܕܒܪܐ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܗܟܢܐ ܕܠܐ ܨܦܬܐ ܙܐܢ ܟܠ ܟܠ X-- ¹³ܠܝXܝXܘܬܗ̇ X -- ¹¹ܘ ܡܢܗ ܕܠܐ ܡܕܡ ¹ܒܪܐ ܟܠ ܘܛܟܣ
Eph:madFaith ³ 18ܩܪܬ ܪܡܘܬܐ ܠܚܡܬܐ ܚܬܗ̇ ܘܥܢܘ ܘܐܬܘ ܚܣܡܐ ܘܪܘܓܙܐ ܟܠ ܘܚܠܦ ܢܚܬܐ̈ ܣܕܩܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܘܚܠܦ ܩܢܝܐ X ܥܠ ܚܪܝܢܐ ܕܢܩܦܚ
Eph:madFaith ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܢܦܩܬ ܘܠܡܥܪܒܐ ܣܡܟܬ ܥܠ ܬܝܡܢܐ ܛܣܬ ܘܠܓܪܒܝܐ ܟܠ ܬܫܒܚܢ̈ ܠܡܢ ܕܓܒܝܗܝ ܦ 3ܦܪܚܬ ܒܛܘܦܢܐ ܐܠܦܗ ܕܡܪܐ
Eph:madFaith ܡܬܟܐܪ 369ܗ̇ܘ ܟܝܬ ܒܪܘܝܐ ܕܡܙܓ ܒܐܘܡܢܘܬܐ̈ ܟܢܘܬܐ X ܟܠ ⁴ܐܘܡܢܘܬܗ ܡܬܢܨܚ ܘܕܒܣܐ X ܘܡܟܐܪ ܠܗ̇ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܢ
Eph:madFaith 16ܠܡܐܢܟ ܚܐܪ ܠܗ ܠܐܠܦܢ ܕܬܡܢܥX ܪܘܚܟ ܕܒܪ ܠܗ ܒܚܘܒܐ ܟܠ ܢܟܢܘܫ ⁴ܥܪܒܐ̈ ܪܕܝܦܐ̈ XX ܠܓܘ ܡܪܥܝܬܐ ܫܘܒܚܐ ܠܪܥܐ
Eph:madFaith ܨܝܕ ܥܦܪܐ ܘܓܒܠܗ ¹ܡܬܩܢ ܟܠ ܕܐܝܟ ܕܪܟܢ ܘܓܒܠܗ ܒܛܝܒܘܬܐ ܟܠ ܠܒܫ ܡܪܗ ܐܝܕܥ X --⁶ܕܚܙܐܘܗܝ ܙ 2ܙܥܪܬ ܗܘܬ ܚܙܬܗ ܕܪܒ ܡܢ
Eph:madFaith ܟܕ ܠܐ ܠܐܐ ܒܓܘ ܡܠܝܘܬܗ ܥܡܪܝܢ ܘܐܝܟ ܒܣܦܝܩܐ ⁴ܕܝܪܝܢ̈ ܪܒ ܟܠ ܡܬܦܢܝܢ ܐܙܠܝܢ ܘܐܬܝܢ ܒܓܘܗ ܒܚܕ ܣܘܩܐ ܬܠܐ ܟܠ ܛܥܝܢ
Eph:madFaith ܒܝܬ ܓܙܝܢ̈ ܫ 23ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܐ ܕܟܣܐ ܒܐܝܬܝܗ ³ܝX ܫܘܒܚܐ ܟܠ ܫ 22ܫܘܒܚܐ ܠܕܚܫܠ ܗܢܐ ܐܩܠܝܕܐ² ܕܟܕ ܗܘ ܚܕ ܗܘ ܗܘܝܘ ܦܬܚ
Eph:madFaith ܡܥܠܝܐ ܒܚܘܒܗ ܪܟܢ ܪܘܡܗ̇ ܥܝܕܢ ܩܢܬ ܡܢܢ ܥܡܠܬ ܒܟܠ ܡܛܠ ܟܠ ܠܗ̇ ܒܗ̇ ܫܕܠ ܘܐܠܦ ܒܗ ܗܘ ܡܠܠ ܥܡܗ̇ ܐܝܬܘܬܐ ܕܒܟܠ ܡܢ
Eph:madFaith ܡܠܝܢ̈ 16ܫܘܒܚܐ ܐܣܩ ܠܗ ܡܥܣܪܐ ܕܩܝܢܬܟ̈ ܟܦܐ ܕܡܠܐ̈ ܩܪܒ ܟܠ ܡܠܠ ³ܫܘܒܚܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܗܘ ܠܫܢܟ ܓܫܪܐ ܕܩܠܐ̈ ⁴ܕܡܥܒܪ
Eph:madFaith ܓܘܕܦܝܢ̈ ܩ 9ܩܘܠܥܐ̈ ܢܩܫܘ ܥܡ ܚܒܪܝܗܘܢ̈ X ܒܕܪܫܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܨ X ܨܡܪܬ ³ܐܪܥܐ ܥܠ ܥܠܝܐ̈ ܟܠ ܫܘܐܠܝܢ̈ ܕܪܫܐ ܕܡܠܐ
Eph:madFaith ܬܡܝܡܐ̈ ܕܗܝܡܢܘ ܒܟX ܒ 2ܒܗܘܦܗ ܡܟܣ ܠܢ ³ܟܝܢܟ ܒܕܡܪܗܒ ܟܠ ܠܘ ܒܟ ܕܝܠܟ ¹ ܕܡܢ ܟܠ ܥܠܝ ܐܢܬ ܥܘܢܝܬܐ : ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢ
Eph:madFaith ܟܡܐ ܕܢܐܙܠ ܒܗ ܘܕܐܝܟܢ ܝܠܕ ⁴ܡܡܬܘܡ X ܠܐ ܡܬܕܪܟ ܡܡܬܘܡ ܡ ܟܠ ܐܫܬܟܚ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܐܝܬ ܦܝܣ ܕܐܝܟܢ ܦܗܝܐ ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ
Eph:madFaith ܠܐ ܬܬܡܣܟܢ ܒܡܘܪܒ ܟܠ ܠܐ ܬܫܬܦܠ 317ܒܡܟܢܫ ܟܠ ܠܐ ܬܦܗܐ ܟܠ XX 313ܗܦܟܐܝܬ ܡܫܬܟܚܢ ܠܟ ܛܒܬܗ̈ ܐܢ ܬܬܥܩܡ ܒܡܥܬܪ
Eph:madFaith ܒܥܘܙܗ ܡܥܘܪ ܠܢ ³ ܘܐܦ ܠܚܡܐ ܡܚܐ ܟܠ ܠܕܐܟܠ ܠܥܒܐܝܬ ܩܛܘܠܐ ܟܠ ܡܕܘܕ ¹ܟ܏ܠ ܡܛܪܐ ܡܥܕܪ ܟܠ ܒܣܘܓܐܗ ܡܣܓܦ ܠܢ ² ܘܫܡܫܐ ܡܗܕܪ