simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܩܥܝܢ ¹ܕܐܬܬܚܡ ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ XX 77ܣܡ
Eph:madFaith ܥܠ ܡܪܘܬܗ ܕܡܚܪܪ ܟܠ 9ܒܡܢܐ ܩܒܝܠ ܐܢܬ
Eph:madFaith ܫܘܪܐ X ²ܘܙܗܝܪ ܟܠ ܐܢܫ 26ܡܢ ܢܡܪܚ
Eph:madFaith ܐܢܬ ܟܝܢܗ ܕܡܪܐ ܟܠ ܚܪܡ ܗܘ ܕܐܫܬܘܕܝܬ
Eph:madFaith ܐܢܬ ܨܝܕ ܡܪܐ ܟܠ ܒܡܫܘܚܬܐ ܡܣܬܝܒܪ ܐܢܬ
Eph:madFaith ܥܘܢܝܬܐ : ܡܢ ܟܠ ܕܗܝܡܢܘ ²ܒܟ ܫܘܒܚܐ
Eph:madFaith ܕܝܢ ܙܥܪ ³ܡܘܪܒ ܟܠ ܠܟ ܗ̣ܘ ܡܙܥܪ
Eph:madFaith ܠܥܣܪܐ ܐܫܦܗ ܠܕܐܢ ܟܠ ܕܡܡܠܠܗ ³ܕܥܘܕܪܢܐ ܗܘ⁴
Eph:madFaith ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܢ ܟܠ ܡܬܟܐܪ 369ܗ̇ܘ ܟܝܬ
Eph:madFaith ܒܪܐ ܡܫܝܚܐ ܝܕܥ ܟܠ XX X --ܐܘ
Eph:madFaith ܓܘܫܡܐ ܡܪܟܒ ܠܝܕܥ ܟܠ ܘܚܘܫܒܢܘܗܝ̈ ܒܛܘܦܣܐ ܕܗܕܡܘܗܝ̈
Eph:madFaith ܒܨܒܥܟ ܪܟܒ ܒܪܘܝܐ ܟܠ ܒܪܝܬܗ̈ X ܒܟ
Eph:madFaith X¹³ ܫܘܒܚܐ ܠܓܡܪ ܟܠ X8ܙܪܥܟ ܗܐ ܚܐܪ
Eph:madFaith ܡܢ ܟܪܘܙܘܗܝ 19ܗܐ ܟܠ ܥܝܢܝܢ̈ ܥܡ ܪܥܝܢܝܢ̈
Eph:madFaith ܟܠ ܡܛܠ ܕܢܚܐ ܟܠ ܡ 8ܡܢܘ ܚܙܝܗܝ
Eph:madFaith ܕܡܪܐ ܗܘܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܩܪ ܗܘܐ ܕܝܡܐ
Eph:madFaith ܗܕܐ ܡܛܫܝܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܟܝܢ ܟܣܝܐ ܡܢ
Eph:madFaith ܢܘܟܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ ܟܠ ܠܫܢ ܫܬܩܐX ܕܒܗ
Eph:madFaith ܗܘ ܕܢܚܗ ܡܢ ܟܠ ܗܐ ܨܝܪ ܛܘܦܣܗ
Eph:madFaith ܕܢܒܝܐ̈ ܕܢܦܝܣܘܢ ܠܡܚܝܠܘܬܐ ܟܠ ܣܡܡܢܝܢ̈ ܐܣܪܚܘ ܗܘܘ