simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith 9ܠܗܢܐ ܕܪܫܐ ܫܓܫ ܟܠ ܠܗܢܐ ܚܪܝܢܐ ܕܠܚ
Eph:madFaith ⁸ ܘܢܬܠܘܢ ܫܘܒܚܐ ܟܠ ܚܙܝܐ̈ ܠܐ ܢܗܐ
Eph:madFaith ¹ܘܐܢ ܐܫܬܟܚ ܫܪܝܪ ܟܠ ܫܡ ܛܥܝܡ ܘܚܠܝܡ
Eph:madFaith ܙܟܪܝܐ ܒܫܘܐܠܗ ܫܪܪܗ² ܟܠ ܗܟܝܠ ܐܝܢܐ ܕܡܫܐܠܘ
Eph:madFaith ܚܬܡܗ ܐܝܟ ܬܒܥ ܟܠ ]ܫܠܡX[ ¹ܩܢܐ ܓܝܣܐ
Eph:madFaith ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܟܠ ܟܡܐ ܕܢܐܙܠ ܒܗ
Eph:madFaith ܒܝܫܐ ܕܒܗܝܢ ܬܟܣ ܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ¹5ܚܡܝܡܘܬܐ ܡܥܝܪܐ
Eph:madFaith ܐܘܒܕܘܗܝ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܠܐ ܟܠ ܀ ¹ 10ܩܢܛܪܘܢܐ
Eph:madFaith ܒܚܕ ܣܘܩܐ ܬܠܐ ܟܠ ܛܥܝܢ ܟܠ ܟܕ
Eph:madFaith ܗܝ ܒܨܒܥܗ ܬܠܝܢ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ 9ܦܚܡ ܫܥܬܐ
Eph:madFaith 69ܒܗ ܗ̣ܘ ܬܠܝܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ ܟܕ ³ܗ̣ܘ
Eph:madFaith X ¹ܕܒܟ ܬܩܢ ܟܠ XX ܘܐܦ ³ܒܪ
Eph:madFaith ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܗ ܬܩܢ ܟܠ ܥܒܕܐ ³ܠܘܬܗ ܠܐ
Eph:madFaith ܓܫܪܐ ܕܩܠܐ̈ ⁴ܕܡܥܒܪ ܟܠ ܡܠܝܢ̈ 16ܫܘܒܚܐ ܐܣܩ
Eph:madFaith ܫܠܐ ܘܐܦ ⁴ܡܫܬܬܩ ܟܠ ܡܢ ܕܐܡܪܚ ܕܢܕܪܘܫ
Eph:madFaith ܟܝ ܪܒ ⁷ܡܢ ܟܠ ⁸ܠܐ ܝܗܒ ܕܒܡܫܘܚܬܐ