simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܢܘܟܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ ܟܠ ܠܫܢ ܫܬܩܐX ܕܒܗ
Eph:madFaith ܡܢܘ ܙܐܢ ܠܗ ܟܠ ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ
Eph:madFaith X ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܩܕܫ ܟܠ ܢܦܩ ܡܢܗ ܓܪܒܐ
Eph:madFaith ¹ܟ܏ܠ ܡܛܪܐ ܡܥܕܪ ܟܠ ܒܣܘܓܐܗ ܡܣܓܦ ܠܢ
Eph:madFaith ܣܛܢܐ ܕܨܢܝܥ ܡܢ ܟܠ ܫܩܠܢ ܡܢ ܓܒܐ
Eph:madFaith ¹ܒܪܐ ܟܠ ܘܛܟܣ ܟܠ X ܝ X¹ܘܐܝܟ
Eph:madFaith ܥܠ ܚܪܝܢܐ ܕܢܩܦܚ ܟܠ ³ 18ܩܪܬ ܪܡܘܬܐ
Eph:madFaith ܒܛܘܦܢܐ ܐܠܦܗ ܕܡܪܐ ܟܠ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܢܦܩܬ
Eph:madFaith ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܢ ܟܠ ܡܬܟܐܪ 369ܗ̇ܘ ܟܝܬ
Eph:madFaith ܡܪܥܝܬܐ ܫܘܒܚܐ ܠܪܥܐ ܟܠ 16ܠܡܐܢܟ ܚܐܪ ܠܗ
Eph:madFaith ܚܙܬܗ ܕܪܒ ܡܢ ܟܠ ܨܝܕ ܥܦܪܐ ܘܓܒܠܗ
Eph:madFaith ܬܠܐ ܟܠ ܛܥܝܢ ܟܠ ܟܕ ܠܐ ܠܐܐ
Eph:madFaith ܗܘ ܗܘܝܘ ܦܬܚ ܟܠ ܒܝܬ ܓܙܝܢ̈ ܫ
Eph:madFaith ܐܝܬܘܬܐ ܕܒܟܠ ܡܢ ܟܠ ܡܥܠܝܐ ܒܚܘܒܗ ܪܟܢ
Eph:madFaith ܓܫܪܐ ܕܩܠܐ̈ ⁴ܕܡܥܒܪ ܟܠ ܡܠܝܢ̈ 16ܫܘܒܚܐ ܐܣܩ
Eph:madFaith ܫܘܐܠܝܢ̈ ܕܪܫܐ ܕܡܠܐ ܟܠ ܓܘܕܦܝܢ̈ ܩ 9ܩܘܠܥܐ̈
Eph:madFaith ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܬܡܝܡܐ̈ ܕܗܝܡܢܘ ܒܟX
Eph:madFaith ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܟܠ ܟܡܐ ܕܢܐܙܠ ܒܗ
Eph:madFaith ܐܢ ܬܬܥܩܡ ܒܡܥܬܪ ܟܠ ܠܐ ܬܬܡܣܟܢ ܒܡܘܪܒ
Eph:madFaith ² ܘܫܡܫܐ ܡܗܕܪ ܟܠ ܒܥܘܙܗ ܡܥܘܪ ܠܢ