simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܕܝܢ̣ܐ ܒܘܟܪܐ ܡ̇ܙܟܐ ܟܠ ܘܫܬܩ ܕܢܚܘܒ ܒܪ
Eph:madCrucifix ܫܘܒܚܐ ܒܪ ܡ̇ܚܐ ܟܠ 1ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܬܪܥܗ̇
Eph:madCrucifix ܕܥܡܐ ܕܐܘܪܒܗ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ XXX ¹
Eph:madCrucifix ܛܥܝܢܐ ² ܕܡܢ ܟܠ ܗܒܒܝܢ̈ ܟܢܫܬ ܥܘܕܪܢܐ̈
Eph:madCrucifix ¹0 1ܢܝܣܢ ܕܡܚܕܬ ܟܠ ܥܩܪܝܢ̈ ܠܐ ܐܫܟܚ
Eph:madCrucifix ܨܐܬܗ ܕܓܢܒܐ ܕܐܫܠܡܗ ܟܠ ܦܘܡ ܙܥܘܪ ܗܘ
Eph:madCrucifix ܚܛܝܬܐ ܩ̣ܪܒܬ ܠܡ̇ܚܣܐ ܟܠ ܕܦܘܡܗ ܙܘܦܐ ܗܘܐ
Eph:madCrucifix ܥܡܐ ܕܐܬܫܝܛ ܡܢ ܟܠ ܠܗܠ ܥܙ ܢܗܝܪܐ
Eph:madCrucifix X ²ܕܣܢܝܩ ܗܘ ܟܠ ܥܠ ܡܘܗܒܬܟ ܘܐܠܐ
Eph:madCrucifix ¹0ܟܠ ܦܩܚܝܢ̈ ܢܟܢܘܫ ܟܠ ܐܢܫ ܘܒܗܘܢ ܢܦܬܘܟ
Eph:madCrucifix ܦܓܪܐ |ܗ̇[ܘ ܡ̇ܚܐ ܟܠ XX X] 1ܦ[ܝܪܡܐ
Eph:madCrucifix ܘܝܐ ܐܝܟ ܝܕܥ ܟܠ ²⁰ X ܡܪܝܡ
Eph:madCrucifix ܘܚܘܡܐ ܩܫܝܐ ܡܫ̇ܢܩ ܟܠ ܙܟܐ ܢܝܣܢ ܒܣܝܡܐ
Eph:madCrucifix ܠܐܒܘܗܝ ܡ 10ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܐܘܫܛ ܘܝܗܒ
Eph:madCrucifix ܢܝܣܢ ܫܒܝܚܐ ܦܬ̇ܚ ܟܠ ܣܝܡܢ̈ ܘܡ̇ܦܩ ܟܠ
Eph:madCrucifix ܫܡܥܗ ܡܘܬܐ ܩ̇ܛܠ ܟܠ ¹0 ܘܐܬܪܫܠ ܘܫܒ̣ܩ
Eph:madCrucifix ܬܪܥܐ ܢܦܩܬ ܘܐܦܩܬ ܟܠ Xܕܡ ܚ̣ܙܐ ܓܝܪ
Eph:madCrucifix ܠܝܛܐ ܕܕܓܠ ܘܩܛܠ ܟܠ ܦܬܚ ܡܪܝ ܒܚܢܢܟ
Eph:madCrucifix ܕܐܡܪ ܦܨܚܐ ܥܠ ܟܠ ܬܪܥܝܢ̈ X 1ܒܗܢܐ
Eph:madCrucifix ܕܡܫܝܚܐ ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܟܠ X4ܟܝܢܐ̈ ܘܟܬܒܐ̈ ܛܥܝܢܝܢ