simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܩܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܚܐ ܟܠ ܫܡܥܗ ܡܘܬܐ ܩ̇ܛܠ
Eph:madCrucifix X 1ܒ̇ܪܟ ܡܚܐ ܟܠ ܥܠ ܗ̇ܘ ܐܘܟܠܐ
Eph:madCrucifix ܚܢܩܗ ܗ̇ܘ ܙܟ̇ܐ ܟܠ 10ܐܬܪܗܒܬ ܡܨܪܝܢ ܒܐܡܪ
Eph:madCrucifix ܘܚܘܡܐ ܩܫܝܐ ܡܫ̇ܢܩ ܟܠ ܙܟܐ ܢܝܣܢ ܒܣܝܡܐ
Eph:madCrucifix ܢܦܫܗ̇ ܘܐܬܡܬܚܬ ܥܠ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܪܣ̣ܬ ܫܦܥܝܗ̇̈
Eph:madCrucifix ܝܗܒܬ ܘܨܗܝܘܢ ܠܡܠܒܫ ܟܠ ܐܫܠܚܬܗ X 1ܫܪܒܐ̈
Eph:madCrucifix ܗܘ ܚܝܠܐ ܡ̇ܛܟܣ ܟܠ 15ܩܥ̣ܐ ܢܒܝܐ ܕܐܘܪܒ
Eph:madCrucifix ܠܟܠ ܪܟܝܟܐ ܥܨܒܐ ܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ ܐܝܟ ܝܠܕܬܐ
Eph:madCrucifix ܕܗ̇ܝ ܢܩܕܬ ܡܢ ܟܠ ¹ ܡܚܙܝܬܐ ܗܝ
Eph:madCrucifix ܒܗ ܚܝܠܐ ܡܪܟܒ ܟܠ ܐܦ ܫ̇ܪܐ ܟܠ
Eph:madCrucifix ܘܠܬܚܬ ܒܕܡܗ ܡܫܝܢ ܟܠ ܠ X ܠܚܡܐ
Eph:madCrucifix ܠܒܪܐ ܕܒܙܩܝܦܘܬܗ ܫܠܡ ܟܠ ܛܘܦܣܝܢ̈ ܕܪܫܡܘ ܥܒܕܘܗܝ̈
Eph:madCrucifix ܕܝܢ̣ܐ ܒܘܟܪܐ ܡ̇ܙܟܐ ܟܠ ܘܫܬܩ ܕܢܚܘܒ ܒܪ
Eph:madCrucifix ܠܚܘܒܬܗ X 1ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܬܘܕܝ ܠܗ
Eph:madCrucifix : ܫܘܒܚܐ ܠܒܪܐ ܟܠ ܕܡܛܠ ܚܘܒܢ ܠܩܝܣܐ
Eph:madCrucifix 5ܒܗܢ ܥܐܕܐ ܕܩܪܒ ܟܠ ܐܢܫ ܢܨܚܢܘܗܝ̈ ܐܝܟ