simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ ܕܐܥܬܩ ܟܠ ܣܐܒ ܗܘܐ ܠܗ
Eph:madCrucifix ܩܝܣܐ ܕܙܠܝܩܘܗܝ̈ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܢܬܦܫܛܘܢ X
Eph:madCrucifix ܟܠ ܠܗ̇ܘ ܡܪܐ ܟܠ ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܣܦܩ
Eph:madCrucifix ܪܒܐ X ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܢܨܒܐ ܠܐ
Eph:madCrucifix ¹0 1ܢܝܣܢ ܕܡܚܕܬ ܟܠ ܥܩܪܝܢ̈ ܠܐ ܐܫܟܚ
Eph:madCrucifix ܘܐܬܟܡܪܬ ܠܫܘܦܪܐ ܕܐܦܨܚ ܟܠ ܢܢ 11ܢܒܝܐ ܩܪܝܗܝ
Eph:madCrucifix X ²ܕܣܢܝܩ ܗܘ ܟܠ ܥܠ ܡܘܗܒܬܟ ܘܐܠܐ
Eph:madCrucifix ܣܐܒ ܗܘܐ ܠܗ ܟܠ ܘܒܠܝ ܟܘܠ ܒܝܕ
Eph:madCrucifix 1ܠܐ ܣܦܩ ܠܗ ܟܠ ܠܗ̇ܘ ܡܪܐ ܟܠ
Eph:madCrucifix ܬܡܢ ܒܪܟܘ ܘܢܦܠܘ ܟܠ ܐܚܘܕܘܗܝ̈ 10ܟܕ ܬܘܒ
Eph:madCrucifix ܐܝܕܝܗ̇̈ ܒܕܡ ܝܪܬ ܟܠ XX ܫܡܝܐ ܕܐܦܨܚܘ
Eph:madCrucifix ܡܘܬܐܐܝܬ ܠܗ ܕܒܙܩܝܦܐ ܟܠ ܐܢܫ ܡܙܕܟܐ ܡܢ
Eph:madCrucifix ܕܐܡܪ ܦܨܚܐ ܥܠ ܟܠ ܬܪܥܝܢ̈ X 1ܒܗܢܐ
Eph:madCrucifix 4ܒܟܘܝܠܐ ܝܒܒܘ ܗܟܢ ܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ
Eph:madCrucifix ܚܕ ܝܘܡܐ ܡܢ ܟܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܐܪܙ ܚܕ
Eph:madCrucifix ܨܐܬܗ ܕܓܢܒܐ ܕܐܫܠܡܗ ܟܠ ܦܘܡ ܙܥܘܪ ܗܘ
Eph:madCrucifix ܥܡܐ ܕܐܬܫܝܛ ܡܢ ܟܠ ܠܗܠ ܥܙ ܢܗܝܪܐ
Eph:madCrucifix ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܚܠܦ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܚܘܩܐ̈ ܕܟܕ
Eph:madCrucifix ܟܠ ܣܝܡܢ̈ ܘܡ̇ܦܩ ܟܠ ܥܘܬܪܝܢ̈ ܒܗ ]ܬܘܒ
Eph:madCrucifix ܘܝܐ ܐܝܟ ܝܕܥ ܟܠ ²⁰ X ܡܪܝܡ