simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܓܒܝܢ̈ ܗܒܒܐܐܦ̈ ܓܕܘܠܐ̈ ܕܢܬܟ̇ܠܠ ܡܪܐ ܫܝܢܐ ܒܪܝܟ ܟܠ ܕܡܐ ܕܗܘ̣ܐ ܫܝܢܐ ܪܒܐ ܟܠܝܠܐ ܪܒܐ ܢܓܕܘܠ ܠܟ X ܟܕܐ̇ܬܝܢ ܡܢ
Eph:madCrucifix ¹ [III . ] X -- -- -- -- -- -- 1 ¹ܝܩܝܪܐ ܗ̣ܢܘܢ ܗܘ ܦܪܥܘܗ̇ ܟܠ ܐܫܬܡܠܝܘ ܪܙܐ̈ ܘܛܘܦܣܐ̈ XX ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܚܬܡ ܕܗܐ ܡܫ̇ܠܡ
Eph:madCrucifix ܓܒܝܢ̈ ܐܘܫܛ ܘܝܗܒ ¹ X ܐܦ ܚܘܠܡܢܐ̈ ²ܥܡ ܡܘܠܟܢܐ̈ ¹ ܪܗ̣ܛܘ ܟܠ ܠܩܛܝܠܐ ܫܡܝܐ ܛܥܢܘܗܝ ܐܝܟ ܠܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܘܗܝ ܡ 10ܡܢ
Eph:madCrucifix ܐܚܝ ܠܥܡܡܐ̈ ܚܠܦ ܗ̇ܘ ܦܛܝܪܐ ܕܡܝܬܘܐܟܘܠܘܗܝ̈ X ܝܗܒܬ ܠܢ ܟܠ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܗ̇ܘ ܠܚܡܐ ܕܩܨܐ ܒܛܠ ܦܛܝܪܐ 5ܠܚܡܗ ܕܡ̇ܚܐ
Eph:madCrucifix ܒ̇ܠܥ ܗܘܐ X ܥܘܢܝܬܐ : ܫܡܝܐ ܘܐܦ ܐܪܥܐ ܗܢܘܢ ܘܟܘܠ ܕܒܗܘܢ ܟܠ ܫܩ̣ܠ ܚܪܘܪܘܗܝ̈ ܥܠ ܦܟܗ ܫܩ̇ܠ ܥܒܕܐ ܕܡܬܚܪܪ ܗܪܟܐ ܡܚܪܪ
Eph:madCrucifix ܒܪܝܬܐ̈ X ܢܫܩܗ ܗܘܐ ܝܗܘܕܐ ܘܫ̣ܠܐ ܗܘܐ ܒܗ ܣܟܪ ܦܘܡܐ ܕܝܗܒ ܟܠ X ܐܚܝܕܝܢ ܠܗ ܘܐܬܝܢ ܘܫܠܐ ܗܘܐ ܒܗ ¹⁰ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕ
Eph:madCrucifix ܘܐܬ̇ܟܫܪܘ ܒܕܡܘܬܗ̇ ܐܪܙܐ̈ ܥܛܝܦܐ ¹ܛܘܦܣܐ̈ ܛܥܝܢܐ ² ܟܠ ܒܝܪܚ ܗܒܒܐ̈ ܢܦܩ ܡܬܟ̇ܫܪ X ܚܘܪܘ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܚܠܫܬ ܡܢ
Eph:madCrucifix ܕܗ̣ܘܐ ܥܪܒܐ X ܒܗܢܐ ܥܕܥܕܐ ܫܒ̇ܚ ܡܘܫܐ X ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ ܟܠ ܕܐܒܐ̈ X ܒܗܢܐ ܥܕܥܕܐ ܪܗܛܘ ܗܘܘ ܕܐܒܐ̈ ܥܠ ܗ̇ܘ ܪܥ̇ܐ
Eph:madCrucifix ܣܘܦܝܢ̈ ܕܢ̇ܣܩܘܢ ܬܡܢ ܕܒܚܝܗܘܢ̈ ܒܪܝܟ ܕܩܨܐ ܦܓܪܗ ܟܠ ܥܡܐ ܕܒܚܬܗ̈ ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘܐ̇ܬܝܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܡܢ
Eph:madCrucifix X . 1ܫX1 ( ܒܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܢܟܣ 49 ( XX . 111 ) ܒܗܢܐ ܝܪܚܐ ܟܠ ܕܐܠܗܐ XX . ܫX10 ( ܐܢܬܬܐ ܒܣܡܟܐ XX . X1ܫX22 ( ܐܬܐ ܡܚܟܡ
Eph:madCrucifix ܡܘܗܒܬܟ ܒܢܝܣܢ ܥܠ ܟܠ ¹ ܐܬܦܫܛܬ ² ܘܥܬܪܘ ܒܗ̇ ܘܐܨܛܒܬܘ ܟܠ 1ܐܘܫܛ ܠܢ ܡܪܝ ܒܪܝܟܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܥܘܬܪܟ ܒܝܪܚܐ ܡܥܬܪ
Eph:madCrucifix ܥܡܡܝܢ̈ XXX ¹ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥ X ²ܙܥܪ ܚܕ ܝܘܡܐ ܡܢ ܟܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܠ ܝܘܡܐ ܘܐܝܪܒ ܡܢ ܟܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܐܪܙܗ ܕܥܡܐ ܕܐܘܪܒܗ ܡܢ
Eph:madCrucifix X XX ܚܙܐܘܗܝ ܕܝܢ ܪܙܐ̈ ܠܐܡܪ ܩܘܫܬܐ ܨܪܘ ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܟܠ ܓܝܪ ܛܘܦܣܐ̈ ܒܩܕܘܫ ܩܘܕܫܐ̈ ܫܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܩܘܝܢ ܠܗ̇ܘ ܓܡܪ
Eph:madCrucifix ܒܚܘܒܗ ܠܘܬ ܥܛܠܐ̈ ⁵ ܘܩܘܝܘ ܒܥܛܠܘܬܐ ܟܕ ܬܘܒ ܙܗܝܪܝܢ̈ ܟܠ ܕܦܛܝܪܐ̈ ܥܠ ܩܠܐ ܕܐܝܢܐ ²ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ I ܐ 1ܐܬܐ ܡܚ̇ܟܡ
Eph:madCrucifix ܝܕܥܬܐ̈ 4ܡܫܚܬܗ ܗܘܬ ܡܪܝܡ ܟܕ ܠܟܪܘܒܐ ܕܢܩܪܘܒ ܨܝܕ ܪܫܗ ܟܠ ܚܘܒܐ̈ X ܥܕܝܠܐ ܥܕܠܗ ܗܘܐ ܕܠܐ ܠܡ ܝܕܥ ⁵ ܟܕ ܒܗ ܟܣܝܢ ܗܘܝ
Eph:madCrucifix XX ܨܒܥܘ ܐܝܕܗܘܢ ܛܥܡܘܗܝ ܠܫܪܪܗ 18ܦܛܝܪܗܘܢ ܬܘܒ ܣܗܕܐ ܟܠ X ²ܡܪܗܘܢ ܕܥܘܡܩܐ̈ ܒܗܘܢ ܗܘ ܠܗܘܢ ܐܣܪܚ ܫܪܪܗ ܡܚܠܐ
Eph:madCrucifix ܕܪܝܗܘܢ̈ ܕܪܐ ܒܚܒܪܗ ⁵ ܕܚܠܘ ܓܝܪ ܕܐܪܓܫܘ ܕܚܘܒܬܐ ܗܝ ܟܠ ܕܛܫܘܗܝ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܒܐܘܡܬܗܘܢ 8ܟܬܒܘ ܕܝܢ ܘܥܪܒܘ ܚܕ ܒܚܕ
Eph:madCrucifix ܕܦܘܡܗ ܙܘܦܐ ܗܘܐ ܡܚܘܪ ܚܘܒܐ̈ X ܥܕܝܠܐ ܥܕܠܗ ܗܘܐ ܕܠܐ ܠܡ ܟܠ ܕܒܡܘܬܗ ܢܚ̇ܐ ܠܝܠܕܘܗܝ̈ ܕܐܕܡ X ܚܛܝܬܐ ܩ̣ܪܒܬ ܠܡ̇ܚܣܐ
Eph:madCrucifix ܦܬܚ ܡܪܝ ܒܚܢܢܟ ܦܘܡܗ ܕܥܒܕܟ ܘܥܒܕܝܗܝ X² ܟܢܪܐ ܕܩܘܫܬܐ ܟܠ ܒܝܕ ܢܝܣܢ ܡܬܦܬܚܝܢ ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܚܘܝܐ ܠܝܛܐ ܕܕܓܠ ܘܩܛܠ
Eph:madCrucifix ܕܠܐ ܣܒܥ ܥܝܪܐ̈ ܗܘ ܟܠܠܘܗܝ ܠܬܪܥܟ ܒܙܠܝܩܐ̈ ܕܚܕܝܘ ܟܠ ܒܟ ܪܕܦ ܗܘܐ XX ܛܘܒ ܠܥܘܒܟ ܕܒܓܘܗ ܐܣܬܟܪ ܗ̇ܘ ܦܘܡܐ ܒ̇ܠܥ