simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix X ܟܕܐ̇ܬܝܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܗܒܒܐܐܦ̈ ܓܕܘܠܐ̈
Eph:madCrucifix ܚܬܡ ܕܗܐ ܡܫ̇ܠܡ ܟܠ ¹ [III .
Eph:madCrucifix ܠܐܒܘܗܝ ܡ 10ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܐܘܫܛ ܘܝܗܒ
Eph:madCrucifix ܦܛܝܪܐ 5ܠܚܡܗ ܕܡ̇ܚܐ ܟܠ ܐܚܝ ܠܥܡܡܐ̈ ܚܠܦ
Eph:madCrucifix ܕܡܬܚܪܪ ܗܪܟܐ ܡܚܪܪ ܟܠ ܒ̇ܠܥ ܗܘܐ X
Eph:madCrucifix ¹⁰ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ X ܢܫܩܗ
Eph:madCrucifix ܒܗܕܐ ܚܠܫܬ ܡܢ ܟܠ ܘܐܬ̇ܟܫܪܘ ܒܕܡܘܬܗ̇ ܐܪܙܐ̈
Eph:madCrucifix ܥܠ ܗ̇ܘ ܪܥ̇ܐ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܥܪܒܐ X
Eph:madCrucifix ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ ܕܢ̇ܣܩܘܢ ܬܡܢ
Eph:madCrucifix ( ܐܬܐ ܡܚܟܡ ܟܠ X . 1ܫX1
Eph:madCrucifix ܥܘܬܪܟ ܒܝܪܚܐ ܡܥܬܪ ܟܠ ܡܘܗܒܬܟ ܒܢܝܣܢ ܥܠ
Eph:madCrucifix ܕܥܡܐ ܕܐܘܪܒܗ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ XXX ¹
Eph:madCrucifix ܘܡܩܘܝܢ ܠܗ̇ܘ ܓܡܪ ܟܠ X XX ܚܙܐܘܗܝ
Eph:madCrucifix ܐ 1ܐܬܐ ܡܚ̇ܟܡ ܟܠ ܒܚܘܒܗ ܠܘܬ ܥܛܠܐ̈
Eph:madCrucifix ܒܗ ܟܣܝܢ ܗܘܝ ܟܠ ܝܕܥܬܐ̈ 4ܡܫܚܬܗ ܗܘܬ
Eph:madCrucifix ܐܣܪܚ ܫܪܪܗ ܡܚܠܐ ܟܠ XX ܨܒܥܘ ܐܝܕܗܘܢ
Eph:madCrucifix ܘܥܪܒܘ ܚܕ ܒܚܕ ܟܠ ܕܪܝܗܘܢ̈ ܕܪܐ ܒܚܒܪܗ
Eph:madCrucifix ܚܛܝܬܐ ܩ̣ܪܒܬ ܠܡ̇ܚܣܐ ܟܠ ܕܦܘܡܗ ܙܘܦܐ ܗܘܐ
Eph:madCrucifix ܠܝܛܐ ܕܕܓܠ ܘܩܛܠ ܟܠ ܦܬܚ ܡܪܝ ܒܚܢܢܟ
Eph:madCrucifix ܗ̇ܘ ܦܘܡܐ ܒ̇ܠܥ ܟܠ ܕܠܐ ܣܒܥ ܥܝܪܐ̈