simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܘܚܫܠܬ ܒܗ̇ ܡܪܝ ܟܠ ܨܘܪܢ̈ . ‏
IsaacAnt:memHom ܢܣܠܐ ܥܒܕܐ ܕܡܪܐ ܟܠ ܀ ܠܐ ܗܘܐ
Eph:ComGen&Exd ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܕܡܢ ܟܠ ܒܣܪ ܐܬ̇ܝܢ ܠܡܫܬܘܙܒܘ
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܠܒܐ ܕܟܢܝܫܝܢ ܒܗ ܟܠ ܚܘܫܒܝܢ̈ ܕܐܝܟ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢܬܪܫܡܢ̈ ܇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܠܚܫܡܝܬܐ ܕܐܪܙܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܐ̇ܚܕ ܘܡܫܬܠܛ ܥܠ ܟܠ . ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ
LiberGrad ܕܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠ : ܘܕܠܐ ܬܬܚܠܛ
IšoMerv:ComOT ܗܢܘ . ܡܬܚܕܬܢ̈ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ ܒܡܫܝܚܐ .
SynOr ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ ܟܠ . ܕܗܘܝܘ ܩܕܡܝܐ
SevAnt:LuqJul ܗܘܐ ܆ ܥܠ ܟܠ ܛܘܡܣܐ ܪܫ̇ܡ ܗܘܐ
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܠܘܩܕܡ ܗ̇ܘܐ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܘܡܬܒܛܢ ܆
SevAnt:LuqGramm ܕܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܇ ܟܠ ܓܝܪ ܪܫ ܟܗܢܐ̈
JnDalya:Epist ܒܡܫܝ̣ܚܐ ܩܛܝ̣ܠܐ ܡ̇ܐܚܐ ܟܠ . ܘܩ̣ܡܘ X⁹ܥܡܗ
BarBahl:SyrLex ܒܝܫܐ ܟܠ ܥܡ ܟܠ ܗ̇ܘܝܢ ܕܠܟܠ ܢܒܐܫܘܢ
SynWestSyr ܆ ܡܣܠܝܐ ܗܘ ܟܠ ܟܠܗ ܢܣܘܒܐ ܘܝܗܘܒܐ
IšoMerv:ComOT ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡܡܬܠ ܟܠ ܣܘܥܪܢܐ ܕܪܚܝܩ ܇
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܥܠ ܟܠ ܂ ܩܪܒ̣ܬ ܓܝܪ
SevAnt:LuqJul ܚܠܦܘܗ ܕܝܢ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ . ܒܕܡܥܠܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܩܦ . ܘܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ
SynWestSyr ܕܡܘܡܝܢܘܬܐ ܠܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ ܘܛܡܐܬܐ