simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܘܟܕ ܒܦܣܩܐ ܕܡܢ ܟܠ : ܒܐ ܠܗܐ
SevAnt:CathHom ܕܒܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܩܕܡ ܟܠ ܥܠܡܐ̈ ܇ ܘܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
PhiloxMab:TenMem ܓ̇ܫܐ ܒܗ̇ ⁷⁷ܒܨܒܬܐ ܟܠ ܟܠܗ ܓܠܝܙܐ .
Sahd:BookPerf ܇ XX ܡܛܠܬܢ ܟܠ ܡܕܡ ܣ̇ܝ̣ܒܪ ܡܢ
ThdrMops:ComPs ܐܝܟ ܕܢܣܒܪܘܢ ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡܬܬܨܝܕ ܐܢܐ
P:Josh [AB] ܕܢܗܘܐ ܥܪܩ ܠܬܡܢ ܟܠ ܡܢ ܕܩܛܠ ܢܦܫܐ
Eph:madCarNis 3¹ܬܘܕܝܬܐ ܬܣܩ ܡܢ ܟܠ ܠܟ ܡ̇ܚܐ ܟܠ
JnDalya:Epist ܒܚܟܡܬܗ ¹²ܪܡܬ̇ ܡܢ ܟܠ . ܟܕ ܗܘܝ̣ܘ
ActsMarBenh&Sar . ܘܟܕ ܐܫܬܡܠܝ ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ
JnDalya:Epist ⁹⁶ܡܚܝ̣ܠܘܬܟ ⁷ܝ ܠܝ̇ܕܥ ܟܠ ܀ 10ܒܟܠ ܥܒܕܐ̈
Nars:memCreat ܕܡܕܒܪ ܟܠ . ܟܠ ܥܡ ܟܠܐ ܟܕܝܢ
MiaphysiteDocs ܦܪܘܫܐ̈ ܘܕܡܒܪܝܢ ܡܢ ܟܠ ܚܫܐ ܣܩܘܒܠܝܐ ܡܛܠ
Nars:memCreat ܐܝܬܝܗ̇ . ܥܠ ܟܠ ܕܝܢ ܕܗ̣ܘܐ ܡܢܗ
SevAnt:madHym ܚܘ̣ܝܬ ܆ ܕܕܗܢܐ ܟܠ ܐܝܬܝܟ ܒ̇ܪܘܝܐ ܘܡܝܪܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘܪܒܬ ܥܠ ܟܠ ܫܡ ܡܐܡܪܟ ܂
P:Cor [AB] ܒܩܘܫܬܐ . ܟܠ ܡܕܡ ܡܣܝܒܪ .
P:Num [AB] ܕܐܒܗܘܗܝ̈ ܫܕܪ : ܟܠ ܪܝܫܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ
JnDalya:Epist ܦܿܪܚܝܢ ܠܡܪܘܡܐ̈ . ܟܠ ܕܡܿܪܛܘ ܓܦܘܗܝ̈ ܨܝܕܐ̈
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܝ̈ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܘܘܢܐ ܕܝܠܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܕܕܒܪ ܟܠ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܫ̣ܒܩ