simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] . ܢܒܗܬܘܢ ܟܠ ܕܥܒܕܝܢ ܦܬܟܪܐ̈ :
PhiloxMab:Disc . ܪܫܘܝܐ ܥܠ ܟܠ ܣܘܥܪܢ . ܬܒܘܥܐ
PhiloxMab:Disc ܡܢܗ̇ . ܘܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܡܫܐܠܐ ܕܡܢܐ
PhiloxMab:Disc ܘܥܡܠܐ̈ ܇ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܠܗ ܟܪܝܟܝܢ
PhiloxMab:Disc ܇ ܐܝܕܐ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܚܝܠܘܬܗ̇ ܡܬܚܙܝܐ
P:Rom [AB] . ܡܕܝܢ ܟܠ ܐܢܫ ܡܢܢ ܆
P:Sam [AB] ܡܢܝ ܡܠܬܐ ܡܢ ܟܠ ܦܬܓܡܐ ܕܐܡܪ ܠܟ
P:Sam [AB] ܝܘܐܒ ܘܚܘܝ ܠܕܘܝܕ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܒܩܪܒܐ
P:TweProph [AB] ܡܥܒܪܘ ܡܥܒܪ ܐܢܐ ܟܠ ܡܢ ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܠܡܥܒܕ ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈