simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܗܢܐ̇ ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܝܨܝܦܘܬܐ ܥܠܡܢܝܬܐ̇ ܂
MiaphysiteDocs ܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܐܘ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܐܬܪܡܝܘ̇ ܂
Eph:madFaith ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܡܚܟܡ ܟܠ ܘܡ̣ܢܘ ܒܦܪܘܩܐ̈ ܝX
P:Neh [AB] ܡܠܟܐ : ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ : ܥܠ
ActsStAnth ⁵⁸ܡܬܪܥܐ ܐܠܗܐ 15ܥܠ ܟܠ ⁵⁹ܐܢܫ ܇ ܐܠܐ
SevAnt:CathHom ܐܦ ܡܫܡܫܢܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܇ ܕܐܢ
SevAnt:LuqJul ܕܡܢܗ . ܢܬܒܩܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ̈
BarEbr:CandSanc ܕܥܣܒܐ ܐܝܟ ܐ̇ ܟܠ . ܘܡܛܠ ܟܢܦܝ̈
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̇ܢ ܒܐܝܕܝ̈ 38ܫܠܝܚܐ̈ ܟܠ ܐܬܘܬܐ̈ ܘܬܕܡܪܬܐ̈ ܥܒܕ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܝ ܕܥܒ̇ܪܐ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ
LiberGrad ܐܦ ܝܘܡܢܐ . ܟܠ ܕܠܛܫ ܡܓܠܗ ܐܝܟ