simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist : ܢܬ̣ܠ ܐܚܝ̣ܕ ܟܠ ܐܒܐ ܕܟܠ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܟܠ ܩܠܝܬܐ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܣܦܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܘܠ
DionAr:MystWritings ܕܐܠܗܘܬܐ ܪܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ . ܗ̇ܝ
P:John [AB] ܢܦܫܗ . ܐܠܐ ܟܠ ܕܢܫܡܥ ܗܘ ܢܡܠܠ
IsaacNin:DiscColl ܆ ܕܒܒܘܣܡܗ ܐܬܒܣܝ ܟܠ ܕܐܝܬ ܘܡܬܚܙܐ .
sugTwoThieves ܕܗܐ ܡܗܠܝܢ . ܟܠ ܐܢܫ ܕܡܢܝܕ ܪܝܫܗ
Eph:madFast ܕܡܪܩܘ ܝܗܒܘ ܠܗ ܟܠ ܬܝܒܐ̈ 9ܚ̇ܠܛ ܗܘ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܝܬܘܬܐ ܕܥܠܝ ܡ̣ܢ ܟܠ . ܣ̇ܗܕ ܐܦ
Cyr:ComLuke ܘܢܬ̣ܦܬܚ ܠܟܘܢ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܕܫ̇ܐܠ̣ ܢ̇ܣܒ
Eph:Adden ܘܢܐܚܐ X ܝܘܡܢܐ ܟܠ ܕܚܙܐܘܗܝ ܚܝܘ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܟܠ ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܕܥܠ
JnEph:ActsEastSaints X ܩܠܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ
DionAr:MystWritings ]ܣܘ[ܡܫܐ ܇ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ]ܚܘ[ܪܐ ܗܘ
SynOr ܫܠܝܛ : ܡܢ ܟܠ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗ ܥܠܘܗܝ
SevAnt:CathHom ܡܢ ܐ . ܟܠ ܩܪܨܐ ܟܡܢ ܝܠܘܬܐ̈
IsaacAnt:memHom ‏ ‏ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܗܕܡ ܥܝܢܐ :
LiberGrad ܕܢܗܦܟܘܢ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܘܢܐܒܕܘܢ ܟܠ ܟܠܗ ܐܘ ܢܨܘܪܘܢ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܪܕܝܐ ܟܠ ܡܠܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܚܠܝܡܬܐ
SevAnt:CathHom : ܘܣܛܪ ܡܢ ܟܠ ܥ̣ܠܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ : ܘܚ̇ܝܐ ܗܘܐ