simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܟܝܢܝܬܐ̈ . ܘܠܘ ܟܠ ܡܟܢܝܬܐ̈ ܐܦ ܟܝܢܝܬܐ̈
IšoAdiab:Epist ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܂ ܘ ܬܝܪܐ
JacSer:memElishAppSaints ܡܠܐܟܐ̈ ܕܝܢ ܩܝܡܝܢ ܟܠ ܝܘܡ ܕܢܦܨܘܢܢ ܐܠܘ
P:Lev [AB] ܬܚܛܐ ܒܛܘܥܝܝ ܡܢ ܟܠ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܕܠܐ
Ath:ExposPs ܡܐ ܕܟ̇ܦܐ ܠܗ ܟܠ ܒܘܪܟܐ . ⁹⁴ܢܚܕܐ
DionAr:MystWritings Xdd 13--18ܕܡ̇ܝܠ ܡܢ ܟܠ XX 1dd 2dd
DionAr:MystWritings ܠܐ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ̣
Cyr:ComLuke ܕܬܬܡܨܐ ܠܡܬܓܢܒܪܘ ܥܠ ܟܠ · ܝX ·
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܛܒܐ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܣܝ̣ܡܬܐ ܀ ܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܢܫ̣ܪ ܠܟܘܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܬܡܠܠ ܥܡܟܘܢ̇
Chrys:ComJohn1 ܓܡܝܪܐ · ܙܒܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ
P:Deut [AB] ܬܦܠܘܚ : ܘܬܥܒܕ ܟܠ ܥܒܕܟ .
Eph:madFaith ܗܦܟ ܫܡܗܘܗܝ̈ ܕܡܪܐ ܟܠ ܡ 9ܡܛܠ ܕܐܬܟܢܝܘ
Sahd:BookPerf ܡܟܪܙ ܫܠܝܚܐ . ܟܠ ܥܡܝܕܐ ܡܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐ
JnEph:EccHist ܒ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܂ ܘܡ̇ܠܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܠ ܒܪܝܬܐ ܕܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ
AbbaIs:Ascet ܇ ܢܛܪ ܐܟܣܢܝܘܬܟ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̣̈ ܘܡܬܬܢܝܚ
P:Ecclus [AB] ܘܫܘܩܪܐ . ܘܡܢ ܟܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܟܐ ܠܒܟ
LiberGrad ܘܐܬܩܕܫܘ ܟܐܢܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ :
AbbaIs:Ascet ²ܘܡܣܠܝܐ̣̈ ³ܘܕܚܣܝܪܝܢ ܡܢ ܟܠ ܛܒܬܐ̣̈⁴ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ