simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܐܒܐ ܕܟܠ ܆ -- XXܩ . ܠܟܠܗܘܢXXX --⁰ . XXX X . --⁰ܩ ܝܡܐ ܟܠ X⁸ ܐܢܘܢ . ܕܠܟܠܢ ܥܡ ܟܠ ܝX ܕܝܐ̇ܝܒܝܢ XX ܠܗ : ܢܬ̣ܠ ܐܚܝ̣ܕ
JnEph:ActsEastSaints ܣܦܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܘܠ ܓܘܢܘܢ̈ ܇ ܘܐܣܛܘܐ̈ ܘܕܪܬܐ̈ ܕܟܠܗ ܥܘܡܪܐ ܟܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܒܢ ܣܬܘܐ ܆ ܡܢ ܟܠ ܒܬܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܩܠܝܬܐ̈ ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܘܣܝܣ̈ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ̣ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܛܒܬܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܘܐܘܣܝܐ ܟܠ ܥܠ ܐܘܣܝܐ ܘܚܝܐ̈ ܘܚܟܡܬܐ ܇ ܕܐܝܬܘܬܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܪܠܥܠ ܡܢ
P:John [AB] ܕܢܫܡܥ ܗܘ ܢܡܠܠ . ܘܥܬܝܕܬܐ̈ ܢܘܕܥܟܘܢ . ܘܗܘ ܢܫܒܚܢܝ . ܟܠ ܢܕܒܪܟܘܢ ܒܟܠܗ ܫܪܪܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܢܡܠܠ ܡܢ ܪܥܝܢ ܢܦܫܗ . ܐܠܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܐܝܬ ܘܡܬܚܙܐ . ܘܪܥܝܢܐX ܒܝܕ ܚܝܠܗ ܚ̇ܙܐ . ¹⁰ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܟܠ ⁷ܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܕܪܘܙܐ ܡܕܡ ܐܚ̇ܕ ⁸ܒܢܦܫܐ ܆ ܕܒܒܘܣܡܗ ܐܬܒܣܝ
sugTwoThieves ܐܢܫ ܕܡܢܝܕ ܪܝܫܗ ܥܠܘܗܝ ܘܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܘܕܝܬ ܒܗ 59 ܟܠ ܒܪܣܡܠܐ ܢܫܡܥ ܗܫܐ ܡܘܢ ܐܡܪܝܢ ܣܦܪܝ̈ ܥܡܐ ܕܗܐ ܡܗܠܝܢ .
Eph:madFast ܬܝܒܐ̈ 9ܚ̇ܠܛ ܗܘ ܒܗ̇ ܕܠܝܚܐ ܬܛܪܐ ܒܫܦܝܘܬܢ X¹0 ܕܢܣܢܐ ܟܠ ܢܣܚܘܢ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܟܝܐ ܕܩܒܠX ܦܐܪܐ̈ XX ܕܡܪܩܘ ܝܗܒܘ ܠܗ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܣ̇ܗܕ ܐܦ ܗ̣ܘ ܥܠXXܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܗܘܘ ܨܐܕܘܗܝ : ܕܝܨܝܕ ܟܠ ܥܘܡܪܐ ܠܡܠܬܗ ܕܐܒܐ : ܘܗ̣ܘ ܐܬܝܩܪ ܒܫܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܥܠܝ ܡ̣ܢ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܫ̇ܐܠ̣ ܢ̇ܣܒ ܂ ܘܕܒ̇ܥܐ̣ ܡܫܟܚ ܂ ܘܠܡ̇ܢ ܕܢ̇ܩܫ̣ ܟܠ ܐܢܐ ܠܟܘܢ̣ ܂ ܒܥܘ̣ ܘܬܫܟܚܘܢ ܂ ܩܘܫܘ̣ ܘܢܬ̣ܦܬܚ ܠܟܘܢ ܂
Eph:Adden ܕܚܙܐܘܗܝ ܚܝܘ ܡܢ ܡܘܬܐ ܬܢܝܢܐ ܡܘܫܐ ܪܐܙܐ ܨܐܪ ܗܘܐ ܕܚܙܐ ܟܠ ܗܝܕܝܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܕܠܐܠܗܐ ܢܚܙܐ ܘܢܐܚܐ X ܝܘܡܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܡܬܐܡܪܐ ܚܝܠܐ ܝܚܝܕܝܐ ܘ̇ܠܐ ܕܗܘ̣ܐ ܟܠ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܩܘ̣ܝܬ ܐܦ ܗܕܐ ܕܗܘܐ̣ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂
JnEph:ActsEastSaints ܓܒܝܢ̈ ܡܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܩܘܢܘܢ ܕXܠܝܐ ܟܠ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܕܕܡܥܐ̈ ܬܪܝܥܬܐ̈ ܕܒܟܬܐ ܇ . X X XX X ܩܠܗܘܢ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܦܪܘܣ ]ܚܘ[ܪܐ ܗܘ . ܘܠܐ ܬܘܒ [ . . . ]ܡܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ XX--X ܟܠ [ . . . ]ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ]ܡܐ [ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ]ܣܘ[ܡܫܐ ܇ ܡܢ
SynOr ܕܠܬܚܬ ܡܢܗ ܥܠܘܗܝ ܠܐ ܢܫܬܠܛ . ܘܗ̇ܝ ܕܬܚܡܘ ܐܒܗܝܢ̈ ܟܠ ܕܢܬܪܫܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗ . ܘܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܫܠܝܛ : ܡܢ
SevAnt:CathHom ܩܪܨܐ ܟܡܢ ܝܠܘܬܐ̈ ܒܝ̣ܫܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܇ ܒܨܠܝܒܐ ܟܠ XX ܕܬܚܝܬ ܐܪܥܐ ܘܠܐ ܡܫܬܪܝܢܐܝܬ ܡܣ : ܬܒܪ ܗܘܐ ܇ ܡܢ ܐ .
IsaacAnt:memHom ܗܕܡ ܥܝܢܐ : ܡܐܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܡܬܬܩܢ ܀ ܒܝܬ ܐܘܢܐ ܕܙܠܝܩܐ : ܟܠ ܕܟܠ ܗܕܡܝܢ̈ ܀ ܕܪܫ ܐܘܪܚܐ ܠܟܠ ܪܓܫܝܢ̈ : . . . . . ‏ ‏ܡܢ ܩܕܡ
LiberGrad ܟܠܗ ܐܘ ܢܨܘܪܘܢ ܘܢܦܠܘܢ ܒܗܘ ܥܘܡܩܐ ܣܓܝܐܐ ܘܢܚܬܘܢ ܟܠ ܠܘܥܕܗ ܕܐܘܪܚܐ : ܘܠܐ ܕܢܗܦܟܘܢ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܘܢܐܒܕܘܢ
SevAnt:LuqJul ܡܠܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܚܠܝܡܬܐ . ܕܐܝܟ ¹²ܚܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܕܐܝܬ ܒܢ . ܟܠ ܩܕܡܐ ܒ̣ܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܪܕܝܐ
SevAnt:CathHom ܥ̣ܠܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܫܘܒܩܢܐ ܡܫܪܬܚܐ ܘܥܬܝܪܐ Xܗ̣Xܝܢ ܟܠ ܢܥ̣ܒܕܝܘܗܝ ܠܗ ܠܐܠܗܐ . ܡܕܝܢ· ܝܘܝܚܐܝܬ ܢܨܘܡ : ܘܣܛܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom : ܘܚ̇ܝܐ ܗܘܐ ܚܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܛܘܒܬܢܐ̈ X0ܕܦܪܕܝܣܐ : ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܘܣܝܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܒܐܠܗܐ ܘܒܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ