simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis ܚܕ ܕܢܬܢܘܢ XX ܟܠ ܡܐ ܕܣ̣ܒܠܘ ²ܚܛܝܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫ̇ܕܐ ܡܢ ܠܒܗ ܟܠ ܚܘܫܒ ܕܒܝܫ ܘܡܬܦܢܐ
P:Mark [AB] ܕܢܦܫܗ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܢܒܗܬ ܒܝ
Eph:madFaith ܩܪܝܒܐ̈ ܕܥܡܟ ܐܢܘܢ ܟܠ ܥܕܢ ܕܩܪܝܒ ܗ̣ܘ
Eph:madChurch ܕܠܥܘܩܒܗ ܠܐ ܣ̇ܦܩ ܟܠ ܕܡܟܢ ܘܥܒܝܕ ܘܒܪܐ
Eph:madFaith ܡܠܐ ܫܡܝܐ ܟܕ ܟܠ ܒܫܘܥܠܗ ܗܘ 9ܢܦܫܗ
AbbaIs:Ascet ⁷ܕܠܡܨܠܝܘ ܠܐܠܗܐ . ܟܠ ܕܘܒܪܐ X ܓܝܪ
JacSer:memElishAppSaints ܘܡܐ ܕܐܬܕܟܝܬ ܡܢ ܟܠ ܙܘܥܝܢ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܚܝܪܐ
IsaacNin:memColl ܐܠܗܝܐ ܕܟܣܐ ܡܢ ܟܠ ܇ ܒܝܕ ܐܪܙܐ̈
Eph:madVirg ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܚ̇ܟܡ ܟܠ ] 2ܫܠܝܡܘܢ ܛܥܐ--
JnSol:OntheSoul ܡܫܝܚܐ ܢܦܫܗ . ܟܠ ܕܝܢ ܕܡܢ ܫܦܝܘܬܐ
BarḤadbš:FoundSch ܕܚܢܦܘܬܐ : Xܟܢܫܘ ܟܠ ܕܐܫܟܚܘ X ܛܒܐ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܐܫܠܡܘ ܩܪܝ ܘܐܣܬ ܟܠ · ܫܛܪܐ ܟܬܒ
Eph:madCrucifix 5ܒܗܢ ܥܐܕܐ ܕܩܪܒ ܟܠ ܐܢܫ ܢܨܚܢܘܗܝ̈ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ ܀ ܫ̇ܬܩ
SevAnt:madHym ܒܐܪܥܐ . ܥ̣ܒܕܬ ܟܠ ܡܝܐ ܕܨܒ̣ܝܬ ܒܕ
JacSer:memElijAscendsHeav ܕܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܡܢ ܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܒܢܒܝܘܬܗ ܗܕܐ
P:Mark [AB] ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܂
JacSer:memJesus'Tempt ܟܠ ܒܘܪܟܬܐ̈ 545 ܟܠ ܗܒܒܐ̈ ܟܠ ܩܘܠܣܐ̈