simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memResur ܥܐܕܟ ܝܘܡܐ ܕܡܥܒܪ ܟܠ ܚܪܝܢܝܢ̈ ܘܡܟܐ ܘܠܗܠ
Cyr:ComLuke ܕܢܡܘܣܐ̣ ܠܐ ܡܙܕܕܩ ܟܠ ܒܣܪ ܂ ܠܐ
IsaacAnt:memHom ܠܥܠܡܐ ܥܒܘܪܐ ܀ ܟܠ ܕܗܘܐ ܫܠܝܚܐ ܫܠܡܐ
Eph:madNativ ܟܠ ܡܢ ܡܪܐ ܟܠ 18ܐܢ ܓܝܪ ܟܐܢܐ
JacSer:mem6DaysDay2 ܥܘܒܗ̇ ܘܡܠܝܗܝ ܡܪܗ̇ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܟܠ ܣܝܡܬܐ̈
P:Deut [AB] ܫܟܪܐ : ܘܡܢ ܟܠ ܕܫܐܠܐ ܠܟ ܢܦܫܟ
ActsGregPirang ܘܠܘ ܠܐܠܗܐ ܡܪ ܟܠ . ܕܥܘ ܚܝܒܘܬܟܘܢ
Chron1234 ܠܗܝܢ ܠܥܘܗܕܢܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܣܦܪܐ ܐܚܪܢܐ
SergStyl:epLuqJew ܚܢܢ ܐܦ ܒܥܝܢܝ̈ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܪܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܛ̣ܟܣܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܇
Eph:madVirg : ܫܘܒܚܐ ܠܡܫܟܚ ܟܠ X 2ܛܘܒܝܟܝ ¹ܐܢܬܬܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܟܕ ܡܝܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܡܟܝܠ .
SergStyl:epLuqJew ܟܘܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܚܘܫܒ . ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܟܬ̣ܒܘ ܆ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܐܠܐ
IsaacAnt:memHom ܢܬܪܘܚܘܢ ܀ ܡܢ ܟܠ ܥܡܠܝܢ̈ ܫܠܝܢ ܗܘܘ
SynWestSyr ܘܚܠܝܡܝܢ ܘܡܚܪܪܝܢ ܡܢ ܟܠ ܥܠܬܐ ܕܟܠܝܐ ܠܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܢ ܕܙܥܘܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܘܚܛܝ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܫܘܥܒܕܗ ܕܐ̇ ܟܠ ܩܪܨܐ ܆ ܠ̇Xܘ
LiberGrad ܕܢܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ ܟܠ ܀ ( 29
Ps-Zach:EccHist ܡܪܢ ܒܝܕܥܬܗ ܒܨܝܬ ܟܠ ܝ ܥܬܝܕܬ̈ ܐ