simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ¹ܒܡܥܒܕܢܘܬ ܚ̇ܝܠܐ ¹²ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܛ̇ܥܐ Xܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ ܠܟܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܘܫܒܐ 37ܘܗܘܢܐ ܕܥܒܝܕܐ̈
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܚܘܫܒܐ̈ XX3ܡܠ̣ܐ Xܢܪܥܝܬܗ ܟܠ ܚܘܫܒܐ̈ ܪܘܚܝܝܐ̈ .
DionAr:MystWritings ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ : ܗܢܘ
IsaacNin:memColl ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܟܠ ܕܦܩܝܕ ܇ ܢܐܒܕX
IsaacAnt:memHom ܕܟܐܢܘܬܐ ܪܕܝܦܐ ܡܢ ܟܠ ܀ ܐܐܪ ܟܠܗ̇
DionAr:MystWritings : ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܆ ܐܦ
SevAnt:CathHom ܆ ܠܘ̇ܝ ܕܩܕܡ ܟܠ ܥܠܡܐ ܆ ܘܩܕܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܕ ܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܙܕܩܐ ܕܬܬܗܝܡܢ ܒܦܘܫܩܗ
P:ProvQohSong [AB] : ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܕܗܘܘ ܩܕܡܝ ܒܐܘܪܫܠܡ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܬܠܬܐ ܣܝܟܘ ܘܚܒܫܘ ܟܠ ܩܘܪܒܢܝܢ̈ : ܘܟܠ
DidascApost X⁸ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ X ܟܠ . ܟܡܐ ܕܝܢ
P:Luke [AB] ܐܪܡܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ .
IsaacAnt:memHom : ܡܢܨܪܝܢ ܠܗ ܟܠ ܦܪܘܫܐ̈ . ‏
Cyr:ComLuke ܃ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܡܛܐ ܐܢܘܢ̣ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܒܗ ܟܠ ܥܒܕ ܂ ܘܠܐ
IsaacAnt:memHom ܐܢܐ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܕܒܪܐ ܠܟ ܀
JnMaron:Expos ܚܢܢ ⁷ܒܚܢ̣ܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܡܫܝܚܐ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ
Cyr:ComLuke ܐܠܐ ܠܥܠ̇ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘܣܝܐܝܬ ܥܡ
JnSol:OntheSoul ܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ