simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul . ܘܠܡܬܙܝܥܢܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܡ̇ܩܒܠ
DionAr:MystWritings . ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܐ ܕܚܝ ܐܝܬܘܗܝ
BarṢal:ComGosp ܐܡ̣ܪ ܕܬܫܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܂ ܐܠܐ
IsaacAnt:memHom ܥܘܠܐ : ܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܗܐ ܚܒܨ
Cyr:ComLuke ܗܝܕܝܢ ܒܟܠ ܘܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗ̇ܘܝܢܢ ܫܘܝܝ̈
DionAr:MystWritings . ܕܐܝܬܝܗ̇ ܩ̣ܕܡ ܟܠ ܆ ܡܛܠ ܫܦܝܪܐ
IsaacAnt:memHom ܒܐܣܟܡܐ ܗܘ ܢܨܚ ܟܠ ܐܢܫ : ܘܒܫܪܪܐ
IšoMerv:ComOT ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܐܘ ܟܠ ܚܘܣܪܢ ܕܣ̇ܐܡ ܐܢܬ
P:Ecclus [AB] ܠܐ ܬܫܠܛ ܒܟ ܟܠ ܒܣܪ .
P:Gen [AB] ܐܟܘܬܢ : ܘܬܓܙܪܘܢ ܟܠ ܕܟܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ
ActsStAnth ܢܗܘܘܢ X . ܟܠ ܐܢܫ ܕܝܢ ܐܝܟ
Eph:memHom ܡܝܐ̈ ܘܡܣܟܢܐ̈ ²²ܡ̣ܠܝܢ ܟܠ ܛܘܒܝܢ̈ ²³ ܡܬܗܦܟܝܢ
P:Neh [AB] ܕܢܡܘܣܗ ܕܡܘܫܐ : ܟܠ ܝܘܡ ܒܝܘܡ :
ChalcedWrit ܠܘ ܕܝܢ X ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܘܗܪܗ
BarEbr:CandSanc ܐܢܫܝܐ̈ . ܠܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨ̇ܒܐ ܗ̇ܘ
JnMaron:Expos ܡܕܡ ܠܟܘܢ ܡܕܝܢ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐܡܪ̣ ܘ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܟܣܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ . X5ܫ̣̇ܠܡܘ ܪܗܛܐ
ZachSch:ActsSev ܩܫܝܫܐ ܗܘܝ̈ ܦܢܐ ܟܠ ܐܢܫ ܠܒܝܬܗ .
SevAnt:CathHom ܟ̣ܫܠܐ ܆ ܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ̇ ܡܦܘܠܬܐ ܐܝܬ
P:Cor [AB] ܢܚܨܘܕ . ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܐܝܬ