simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܕܩܘܫܬܐ ܘܠܐ ܪܓܙ ܟܠ ܝܘܡ .
LiberGrad ܕܢܗܘܐ ܝܚܝܕܝܐ ܘܢܪܗܛ ܟܠ ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܚܘܒܐ
BarṢal:ComGosp ܐܡ̣ܪ ܕܬܫܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܂ ܐܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚܝܠܐ ܚܕܝܪ ܠܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܝܘܚܢܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܐ ܐܚܘܣ ܥܠ ܟܠ ܡܢ ܕܐܝܬ ܥܠܘܗܝ
DionAr:MystWritings . ܕܐܝܬܝܗ̇ ܩ̣ܕܡ ܟܠ ܆ ܡܛܠ ܫܦܝܪܐ
Sahd:BookPerf ܕܡܣܪܩܐ̈ ܕܐܪܚܩ̣ܘ ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܠܐ ܩ̣ܢܘ
Cyr:ComLuke ܕܡܫܬܚܪܢ̣̈ ܂ ܢܐܟܘܠ ܟܠ ܚX ܒܣܪܐ̈ ܕܩܪܝܒܗ
P:Ecclus [AB] ܠܐ ܬܫܠܛ ܒܟ ܟܠ ܒܣܪ .
AbbaIs:Ascet ܠܗ ܚܘܒܐ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ̣ ܥܠ ܕܡܛܠ
JacSer:mem6DaysDay4 ܪܓܝܐ ܕܡܪܚܫ ܡܘܥܐ ܟܠ ܐܒܒܢܝܢ̈ ܀ 1305
AntiTriThWrit ܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ . ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܢܗܘ̣ ܕܗܢܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ
Eph:madCarNis ܟܠ ܫܘܒܚܐ ܠܡܬܩܢ ܟܠ [66] ¹4 ¹⁰ܫܥܬܐ
Shub:BookGifts ܢܗܘܐ ܡܪܚܡܢܐ̈ ܨܝܕ ܟܠ ܐܢܫ ܆ ܕܒܟܠܙܒܢ
IšoAdiab:Epist ܘܐܠܗܐ ܢܢܛܪܟ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܒܝܫ ܀ ܫܡܬ̤
SevAnt:CathHom ܕܚ̇ܙܐ ܠܟ ܕܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܠܐ̈ ܝܘܣܬܢܐܝܬ
BarKoni:Schol ܘXܘܒXܠX ܠXܠXܘܒXܠX ܂ ܟܠ ܣܩܘܒܠܐ ܐܦ ܕܠܩܘܒܠܐ
P:Kings [AB] ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗ : ܟܠ ܟܣܦܐ ܕܡܬܪܥܐ ܓܒܪܐ
JulRom ܘܕܐܚܐ̈ ܘܕܐܚܘܬܐ̈ ܥܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ