simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܡܠܟܐ ܕܨܥܪ ܕܢܝܩܪ ܟܠ . ܒܪܝܟ ܐܝܩܪܟ
P:Dan [AB] ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܥܠ ܒܬܩܘܦ ܟܠ ܡܠܟܘܬܐ̈ : ܘܟܠ
LiberGrad ܕܢܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ ܟܠ ܀ ( 29
SevAnt:LuqGramm ܒܓܘܐ ܕܐܘܣܝܐ ܂ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܕܒܚܐ̈ ܟܠ ܝܘܡ . ܕܒܚܬܐ
SevAnt:madHym ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܝܘܢܝܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕ̇ܨܒܐ ܐܢܬ
SynWestSyr ܘܠܟܘܢ ܢܫܘܙܒ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܘܣܘܓܦܢ ܕܐܟܠܩܪܨܐ
SevAnt:LuqJul . ܕܠܝܛ ܗ̣ܘ ܟܠ ܕܢܥܒܕ ܥܒܕܐ ¹⁵ܕܡܪܝܐ
BarBahl:SyrLex ܕܟܕ ܡܬܪܢܝܢ ܥܠܝ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ يفكرون فيّ
SevAnt:CathHom ܛ̇ܢܝܢ ܠܡܪܝܐ ܐ̣ܚܝܕ ܟܠ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ
IsaacAnt:memHom ܕܟܬܝܒ : ܡܫܒܚܝܢ ܟܠ ܝܘܡ ܠܐܠܗܐ ܀
EliaNis:Chron ܘܨ̣ܒܘ ܕܢܣܝܡܘܢ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܝܪܚܐ ܥܠܠܗ ܃
SevAnt:CathHom ܕܚܠܬܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܘܬܪܢܝܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܕ ܡܩܘܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ [ܠܗ ]ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܫܘܕܥ ܂
Shub:BookGifts ܆ ܕܢܪܚܡ ܥܠ ܟܠ ܕܐܠܝܨ ܘܡܛܪܦ ܒܦܓܪ
SevAnt:LuqJul ܣ̇ܟܪ ܐ ܒܐܦܝ̈ ܟܠ ܦܘܪܣܐܕܦܣܩܐܕܬܪܝܢܘܬ ܒܢܝܐ :
ComGenExod . ܕܢܐܡܕ̇ ܕܐܦ ܟܠ ܟܪ ܕܢܦ̇ܠ 0
IšoMerv:ComOT ܥܠܘܗܝ ܕܢܛܚܢ ܒܪܚܝܐ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ .
ThdrMops:ComGospJohn ܡܡܠܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥܠ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܫܦܝܪ ܒܘܠܝܬܐ