simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem . ܒܪܝܟ ܐܝܩܪܟ ܀ 29ܕܝܠܗ . ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܢܚ̣ܬ ܗܘܐ ܟܠܗ ܠܘܬ ܟܠ ܕܕܡܟ . ܕܟܝܐ X X X 3 . . ܚ . ܝܐ ܕܥܢ̣ܪ . . ܡܠܟܐ ܕܨܥܪ ܕܢܝܩܪ
P:Dan [AB] ܡܠܟܘܬܐ̈ : ܘܟܠ ܥܡܗ ܢܥܒܪ : ܘܒܪܬ ܐܢܫܐ ܬܬܝܗܒ ܠܗ ܟܠ : ܘܬܫܬܠܡ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ . ܘܢܣܝܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܥܠ ܒܬܩܘܦ
LiberGrad ܀ ( 29 ) ܐܘܪܚܐ ܓܡܝܪܬܐ ܗܕܐ ܗܝ : ܕܚܝܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܣܒܘܢ ܟܠ ܘܡܬܓܡܪܝܢ : ܘܗܝܕܝܢ ܫܠܝܛ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܡܢܢ ܓܝܪ ܒܡܠܬܐ ܕܓܘܐ ܕܐܘܣܝܐ ܡܫ̣ܘܬܦ ܒܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܝܝ ܟܠ ܚܘ̣ ܬ̇ ܇ ܘܠܘ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܩܢܘܡܐ ܡܫ̣ܘܬܦ ܒܓܘܐ ܕܐܘܣܝܐ ܂
Chrys:ComJohn1 ܝܘܡ . ܕܒܚܬܐ ܓܝܪ ܗܕܐ ܡܢ ܟܠ ܨ̈ ܠܘܢ ܘܡܢ ܟܠ ܨ ܘܡܝܢ̈ . ܘܡܢ ܟܠ ܪܚܡܬ ܡܣܟܢܐ̈ . ܀ ܢܕܒܚ ܗܟܝܠ ܐܘ ܚܒܝܒܝ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܕܒܚܐ̈
SevAnt:madHym ܐܡܬܝ ܕ̇ܨܒܐ ܐܢܬ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܬ̈ ܝܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܘܣܗܕܘܬܐ̈ ܟܠ ܆ ܐܝܟܝܢܐ ܕܦܫܝܩܐܝܬ ܬܕܥ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܝܘܢܝܐ
SynWestSyr ܒܝܫܢ̈ ܘܣܘܓܦܢ ܕܐܟܠܩܪܨܐ . ܘܡܢ ܚܘܝܒܐ̈ ܕܢܛܝܪܝܢ̈ ܟܠ ܕܒܢܝܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܝXX ܘܕܠܐ ܐܠܗܐ ܘܠܟܘܢ ܢܫܘܙܒ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܢܥܒܕ ܥܒܕܐ ¹⁵ܕܡܪܝܐ ܒܡܗܡܝܢܘܬܐ . Xܢܐ ܕܝܢ ܐܠܘ ܡܠܟܐ ܟܠ ܠܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܕܡܠܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܓܙܡܐ Xܐܡܪܐ . ܕܠܝܛ ܗ̣ܘ
BarBahl:SyrLex ܒܝܫܢ̈ يفكرون فيّ يهتمّون بي . ܡܬܪܢܝܢ ܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܟܠ ܥܠ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܬܪܢܝܢ ܥܠܝ
SevAnt:CathHom . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܐܦ ܟܕ ܡܣܬ̣ܒܪ ܕܥܡ ܟܠܬܐ ܟܠ ܒܢ ܘܝ̇ܝܪܝܢ ܇ ܘܥܕܟܝܠ ܡ̣ܛܢ ܛ̇ܢܝܢ ܠܡܪܝܐ ܐ̣ܚܝܕ
IsaacAnt:memHom ܝܘܡ ܠܐܠܗܐ ܀ ‏ ‏ܥܢܘܝܐ ܕܪܚܡ ܨܘܡܐ : ܒܡܘܬܗ ܨܘܡܗ ܨܐܡ ܗܘ . ܟܠ ܩܘܫܬܐ ܘܫܪܪܐ . ‏ ‏ܘܥܠ ܥܪܣܬܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܡܫܒܚܝܢ
EliaNis:Chron ܝܪܚܐ ܥܠܠܗ ܃ ܐܘܣܦܘ ܥܠܠܗ ܕܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܂ X X ܂ ܟܠ ܣܡ̣ܘ ܠ̇ܘܩܒܠ ܟܠ ܃ ܫܢܬ ܐ ܥܠܠܗ̇ ܃ ܘܨ̣ܒܘ ܕܢܣܝܡܘܢ ܠܘܩܒܠ
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܘܬܪܢܝܬܐ ܀ X0ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܦܪܘܛܐܣܝܣ ¹ܐܚܪܬܐ ܟܠ ܒܩܠܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܡܘܬܪܢܐ ܇ ܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܕܝܢ ܠܘܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ ܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܗܛܘ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܠܚܕܝܘܬܐ ܟܠ . ܘܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܚܕ ܒܪܢܫܐ . ܟܕ ܡܩܘܐ ܡ̇ܢ
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܣ ܫܘܕܥ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܒܛܘܡܣܐ ܟܠ ܂ ܡܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܫܝܚܐ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ [ܠܗ ]ܡܢ
Shub:BookGifts ܕܐܠܝܨ ܘܡܛܪܦ ܒܦܓܪ ܐܘ ܒܢܦܫ ܇ ܒܟܠ ܙܢܝܢ̈ ܪܐܘܠܨܢܐ̈ . ܟܠ . ܘܢܗܘܐ ܡܛܝܒ ܨܒܝܢܗ ܠܦܘܪܩܢܗܘܢ . ܘܕܐܪܒܥܐ ܆ ܕܢܪܚܡ ܥܠ
SevAnt:LuqJul ܦܘܪܣܐܕܦܣܩܐܕܬܪܝܢܘܬ ܒܢܝܐ : ܘܠܗ̇ܝܕܐܬܐܡܪ̈ ܟܠ X ܩܕ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ : ܟܕ ܣ̇ܟܪ ܐ ܒܐܦܝ̈
ComGenExod ܟܪ ܕܢܦ̇ܠ 0 ܛܠܐ ܐܘ ܐܝܬ ܡܝܐ̈ . ܐܢ ܒܟܐܦܐ̈ ܘܐܢ ܒܩܝܣܐ̈ ܟܠ ܩ̇ܪܐ ܗܟܢ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܒܟܐܦܐ̈ ܘܩܝܣܐ̈ . ܕܢܐܡܕ̇ ܕܐܦ
IšoMerv:ComOT ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ . ܚ̣ܝܐ ܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܒܬܪ ܕܐܫܬܒܝ ܠܒܒܠ ܆ ܟܠ ܐܢܛܝܘܟܝ ܆ ܘܐܘܒܠܗ ܠܒܒܠ ܇ ܘܦܩ̣ܕ ܥܠܘܗܝ ܕܢܛܚܢ ܒܪܚܝܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܢܐ ܕܫܦܝܪ ܒܘܠܝܬܐ 1ܥܠܘܗܝ ܐ̇ܡܪ ܗܘ̣ܐ ܒܗܢܐ ܗܟܝܠ ܟܠ ܐܢܫ · ܝ̇ · ܡܩܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܆ ܐܠܐ ܒܪܘܓܙܐ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥܠ