simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarBenh&Sar ܘܫܘܕܥ ܐܢܘܢ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܣܥܪ ܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ X ܟܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:ComProJohn . ܒܝܕ ܓܝܪ ܟܠ X⁵ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܟܝܠ ܚܘܐܝܢܝ ܟܠ ܡܐ ܕܥܒܕܬܝ ܒܝܘܡܬܐ̈
SynWestSyr ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܗ̇ܘ ܕܝܕܥ
PhiloxMab:Disc ܠܥܠܡܐ ܘܠܢܝܚܘܗܝ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܬܚܙܐ
BarKoni:ScholUrm ܗ̣ܘܐ ܥܠܝܗ̇ . ܟܠ ܐܢܫ ܓܝܪ ܐܝܢܐ
P:Esd [AB] ܗܘܘ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܟܠ ܚܕ ܒܕܝܠܗܘܢ .
Eph:memHom --¹⁰ ܛܝܒX --²⁰ܚܒܝ̣ܒܝ̈ ܟܠ ܚܕ ܒܝܢܬ ܠܗ
Chron1234 ܟ̇ܠܗ ܥܠܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܟܠ ܕܪܚܝܩ ܗܘ̣ܐ ܡܢ
ChronMin ܘܕܟܡܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܒ̇ܪ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
BarṢal:ComGosp ܠܡܕܥ ܂ ܕܠܘ ܟܠ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܛܘܦܐ
JnDalya:Epist ܡܠܟܘܬܢ ܕܠܥܠܡ . ܟܠ ܕܐܿܢ ܘܡܦܿܪܢܣ ܒܚܟܡܬܗ
Chron1234 ܕܡܠܟܘܬܐ ܇ ܘܒܙ ܟܠ ܕܐܫܬܟܚ ܬܡܢ ܀
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܩܢܘܡܗ : ܡ̣̇ܚܐ ܟܠ ܡܛܠ ܟܠܐ :
BarBahl:SyrLex ܚܕܕܐ̈ ܡܩܝܡܝܢ ܡܢ ܟܠ ܓܫܘܡ التجسُّم ܀
DidascApost X⁰ܗܢܘܢ ܠܗܘܢ ³¹ܡܢ ܟܠ XX ܦܘܕܐ XX
JacSer:memZacchTaxColl ܐܚܪܢܐ ܕܪܝܐ ܠܟܠܢܫ ܟܠ ܙܕܩܬܐ̈ ܒܥܘܡܪܟ ܥܘܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܕܢܚܕܬ ܟܠ ܒܝܕ ܫܝܓܬܐ ܕܡܝܐ̈
BarEbr:CandSanc . ܟܕ ܥܠ ܟܠ ⁶³ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ