simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas ܕܒܗܘ̇ܢ ܡܫܬܥܒܕ ⁸ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܒܪܝܟ ܝܠܕܟܝX ⁸ܡ̣ܢ ܟܠ ܝܠܕܝܢ̈ . 22ܡܢܘ
JnDalya:Epist ܗܝ ܨܠܘܬܐ ⁸⁰ܡܢ ܟܠ ⁸⁰ܥܡܠܝܢ̈ . ܘܦ̇ܬܚܬ̇
ActsMari ܒܟܠܡܕܡ . ⁸⁸ܘܐܚܝܕܝܢ ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܘܟܠ ܕܠܐ
JnDalya:Epist ܕܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ⁸⁹ܡܢ ܟܠ ⁹⁰ܪܚ . .
Basil:SyrDeSpirSanc . ܘܗܢܘX ⁹ܕܐܩܝܡ ܟܠ ܡܕܡ ܒܛܟܣܗ ܘܒܫܘܦܪܗ
AbbaIs:Ascet ܘܠܐ ܫܟܪܐ̣ ⁹ܘܠܐ ܟܠ ܡܐ ܕܢ̇ܦܩ ܡܢ
JnDalya:Epist ⁹ ⁸ܪܬܚܐ ⁹ܡ̇ܪܩ ܟܠ ¹⁰ܕܐܫ̣ܚܬ . ¹¹ܢܘܪܐ
JnDalya:Epist ܦܘ̣ܡܗ̇ X ⁹ܡܢ ܟܠ ܕܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܐܡܝܢ
SevAnt:LuqJul ܕܐܬܪܟܒ ܘܢܫܬܪܐ ⁹ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ . ܐܢ
DionAr:MystWritings ܡܢ ܡܠܝܘܬܗ̇X ⁹ܥܠ ܟܠ ܡܕܥ ܕܠܥܠ ܡܢ
Eph:madNativ ܓܘܫܡܝܗܘܢ̈ X ⁹ܥܡ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ 7ܡܪܝܡ ܓܝܪ
DidascApost ܘܐܟܢܫ ⁹⁵ܐܢܝܢ ⁹⁶ܡܢ ܟܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܬܒܕܪܝ ⁹⁷
JnDalya:Epist . ܕܠܗܠ ⁹⁸ܡܢ ܟܠ ܘܟ̣ܣ ܐ ⁹⁹ܒܓܘ
JnDalya:Epist ܢܫ̣ܬܐ ܣܡܗ ⁹⁹ܕܡ̇ܐܚܐ ܟܠ ܘܢ̣ܐܚܐ ܕܠܐ ܫܘ̣ܠܡ